Latihan Soal (B) PSAJ Bahasa Jawa SMA/SMK/MA

ambar
Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal PSAJ ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar!
1.
Teh mlathi cap Mbah Jenggot
Ayo padha ngombe teh mlathi Mbah Jenggot!!

Wangi ambune akeh khasiate, lan mesthi enak rasane.
Saged dipesen lumantar
Pak Anto : 0832 4567 8910
Pariwara ing inggil isinipun inggih menika...

  A. Sadean mlathi
  B. Sadean teh mlathi
  C. Sadean jamu
  D. Jasa tukang npijet pak Anto
  E. Jasa dhukun mbah jenggot

2. Gatosaken teks ing ngandhap menika!
Ing tanah Jawi sering dipunwontenaken pagelaran seni budaya antawisipun pagelaran seni wayang kulit, pagelaran wayang wong, kethoprak, lan sanes-sanesipun kalebet ugi nembang macapat, nembang campursari. Ing tembang macapat mesthi kedah mangertosi paugeranipun kados dene padha.
Adhedhasar teks wonten nginggil tembung ingkang kirang trep inggih menika....
  A. Mesthi
  B. Padha
  C. Kedah
  D. Kethoprak
  E. Kalebet

3.

Ukara ing ndhuwur unine yaiku ….

  A. Sekolahku ing Sandangguwo Baru no.1 Pedurungan Semarang.
  B. Alamat sekolahku ing Sandangguwo Baru no.1 Pedurungan Semarang.
  C. Alamat sekolahku ing Sandangguwo Baru no.1 Dedurungan Semarang.
  D. Mapan sekolahku ing Sandangguwo Baru no.1 Pedurungan Semarang.
  E. Mapan sekolahku ing Sandangguwo Baru no.1 Dedurungan Semarang.

4. Paugeran tembang kinanthi inggih menika...

  A. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
  B. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
  C. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
  D. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
  E. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i

5. Gatosaken cakepan tembang ing ngandhap menika! Mangka kanthining tumuwuh Salami mung awas eling Eling lukitaning alam Dadi wiryaning dumadi Supadi nir ing sangsaya Yeku pangreksaning urip Tembung tumuwuh ing gatra kapisan Serat wedhatama pupuh Kinanthi tegesipun inggih menika ...

  A. Urip
  B. Minangka
  C. Sedaya
  D. Supados
  E. Njaga

6. 
Lintang Wengi

                                            (Dening : Wiwiek Panca Widyaningsih)

Ludira kadya kandheg, kapireng kekidunganmu endah rinasa

Agawe pangungun sadawane gili

Wasana …..

Den semu

Geneya …..?

Panjeriting lintang wengi

Dicelathu sajroning kalbu

Smara jati kang kasiput mendhung

…… miris ……… jebul datan anyandhak

Wos /surasanipun geguritan ing nginggil menika …
  A. lintang kang njerit
  B. swasana kang peteng
  C. lintang kang abyor
  D. langit kang kebak mendhung
  E. mboten ketingal srengenge

7. Gatosaken geguritan ing ngandhap menika!

       Sun anggurit

Kaanan jaman saiki

Sipat pemudha pemudhi

Srawunge sansaya ndadi

Raket wewekane sepi

Datan kadi jaman uni

Srawung sarta ngati-ati

Geguritan ing nginggil kalebet jinis geguritan gagrag ....
  A. Lawas
  B. Enggal
  C. Tengahan
  D. Modern
  E. Manca

8. Gatosaken gambar ing ngandhap menika!
Gambar ing nginggil menika nedhahaken perangan busana adat ingkang ngemu pralambang menawi elmu ingkang dipunsinaoni wau dipunpahami ngantos cetha lan gamblang, mboten bakal kagungan rasa samang-samang (khawatir) inggih menika ....

  A. Beskap
  B. Epek timang
  C. Stagen
  D. Jarik
  E. Slendang

9. Piyantun ayu menika tansah benten-bentenaken keng putra kekalihipun. Ingkang mbajeng tansah dipun alem, kosok wangsulipun ingkang wuragil tansah dipun cacad. Ukara ing nginggil saged dipun wastani paribasan ....

  A. Gajah ngidak rapah
  B. Jerbasuki mawa bea
  C. Mban cindhe mban siladan
  D. Jarkoni
  E. Cecak nguntal elo

10.

Carane nggunakake piranti gamelan gambar ing sisih kiwa yaiku…

  A. dithuthuk
  B. ditabuh
  C. digesek
  D. dipetik
  E. disebul/ditiup

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close