Latihan Soal (C) PSAJ Bahasa Jawa SMA/SMK/MA

ambar
Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal PSAJ ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar!
1. Gatosaken teks eksposisi ing ngandhap menika kanthi premati!
Slenthem menika kalebet kaluwarga gender; pramila sering dipunwastani gender panembung. Ananging slenthem kagungan bilah kathahipun bilah saron. Kadosdene demung lan saron barung, slenthem wangun kangge lagu balungan ing wilayahipun winates.
Ing ngandhap menika awujud gambar slenthem ....
 A. 

 B. 

 C. 

 D. 

 E.  2. Ifani karo Umi iku bocah kang sregep sinau

 A. 

 B. 

 C. 

 D. 

 E. 


3. Gatosaken ukara teks aksara Jawa ngandhap menika!

Latine ukara aksara Jawa ing nginggil inggih menika....

  A. Sasi Oktober bulan bahasa wingi aku melu seminar basa Jawa
  B. Sasi Oktober bulan bahasa wingi melu seminar basa Jawa
  C. Sasi Oktober wingi melu seminar basa Jawa
  D. Sasi November bulan bahasa wingi aku melu seminar basa Jawa
  E. Sasi Oktober bulan bahasa wingi aku melu seminar

4. Gatekna teks mawa aksara Jawa ing ngisor iki!

Tetembungan kanggo njangkepi teks ing ndhuwur supaya becik yaiku....

  A. Wingi, Solo,Bandung, Semarang
  B. November, Semarang, Utami, Solo
  C. Desember, Solo,Utami, Semarang
  D. Januari, Semarang, Utami, Solo
  E. Oktober, Semarang, Utami, Solo

5. Gatosaken tembang ngandhap menika!

Kumbakarna kinen mangsah jurit

mring kang raka sira tan lenggana,
            nglungguhi kasatriyane,
            ing tekad datan purun,
            anung cipta labih nagari,
            lan nolih yayahrena,
            myang leluhuripun,
            wus mukti aneng Ngalengka,
            mangke arsa rinusak ing bala kapi,
            punagi mati ngrana.

 Saking teks tembang dandhanggula Serat Tripama ing nginggil pramila saged dipunpundhut unsur patuladhanipun inggih manika ....
  A. Kumbakarna ksatriya ingkang mbelani nagri lan majeng prang lan wantun gugur
  B. Kumbakarna mbelai para kethek ing paprangan
  C. Kumbakarna majeng perang tandhing kaliyan Rahwana
  D. Kumbakarna ngicak-icak negara Ngalengka
  E. Kumbakarna mbelan Ayodya ing prang tandhing

6. N
alika wonten kanca ingkang taken, “Geneya mboten pareng nglangkahi gamelan?” radi ewuh anggenkula badhe wangsulan. Awit, tamtunipun panjenengan sedaya inggih sampun sami priksa bilih kaprahipun para sepuh rumiyin menawi paring pitedah menika asring mawi cara ingkang boten wantah. Kalebet nalika kula piyambak nampi wanti-wanti saking simbah menggah awisan nglangkahi gamelan. Simbah namung ngendika, “Ora ilok!” nalika kula suwuni priksa menapa sebabipun dene ngantos boten dipunkeparengaken nglangkahi gamelan.
 Adhedhasar teks ing nginggil pramila isi teks wewaler inggih menika ....

  A. Mboten pareng nglangkahi gamelan, murugaken sesakit utawi kadhawahan walat/bebendu
  B. Mboten pareng nglangkahi gamelan, murugaken trauma
  C. Pareng nglangkahi gamelan, murugaken kabagyan
  D. Mboten pareng nglangkahi gamelan
  E. Pareng nglangkahi gamelan, murugaken rejeki

7. Gatosaken pethilan teks ing ngandhap menika kangge mangsuli soal angka 7!
Rikala semanten Raden Tumenggung Rahutama taksih saged ngendika mila saderengipun  seda taksih saged paring wewaler dhumateng putra wayah, sarta menging utusan supados ampun sami paido – paidonan, amargi mboten lepat sedaya lan sedaya ngemban dhawuhe Gusti. Raden Tumenggung Rahutama ugi paring wewaler dhumateng putra wayah inggih menika sedaya putra wayah tedhah Banyumas poma dipoma ampun ngantos lelungan dinten setu pahing, kajawi  meniku mboten pareng mbangun omah awujud bale malang, mboten pareng dhahar iwak banyak, mboten pareng nitih  jaran dhawuk pancal panggung lan mboten pareng ngagem jarit parang rusak barong. Sasampunipun paring piweling lajeng seda. Jizimipun dipunsarekaken ing pasareyan Gumalem. Utusan kekalih abdi wau lajeng kondur. Dene raden rara Sukartinah lajeng dados garwane sinuwun lan paweling meniku ngantos sakmeniki taksih dipercaya kaliyan masyarakat ngriku.
 Makna filosofi wewaler saking teks ing nginggil inggih menika ....
  A. Sok sintena ingkang nerak wewaler kasebat bakal sakit
  B. Sinten kemawon kedah takluk kaliyan Pangarsa
  C. Sinten ingkang nerak wawelar kasebat bakal nemoni apes
  D. Sinten ingkang mituhu bakal bagya
  E. Sinten kemawon ingkang dados Tumenggung kedah dados patuladhan

8. Bu Khalimah tanggal 29 wulan 3 badhe tindak wonten Surabaya nitih kreta.
 Ukara ing dhuwur yen ditulis mawa aksara Jawa yaiku…

 

 

 

 

 


9.


Ukara ing dhuwur yen ditulis latin yaiku…

  A. Dzakariya iku bocah kang lair tahun 2016, nanging wis pinter klamben dhewe.
  B. Dakariya iku bocah kang lair tahun 2012, nanging wis pinter klamben dhewe.
  C. Dzakariya iku bocah kang lair tahun 2015, nanging wis pinter klamben dhewe.
  D. Dzakariya iku bocah kang lair tahun 2014, nanging wis pinter klamben dhewe.
  E. Dzakariya iku bocah kang lair tahun 2013, nanging wis pinter klamben dhewe.

10. Jangkepana teks rumpang seratan aksara Jawi ngandhap menika ! A.  

 B. 

 C. 

 D. 

 E. Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close