Soal [C] PAT Bahasa Jawa 12 SMA/MA Semester Genap

ambar
Soal Online Bahasa Jawa yang akan kalian kerjakan ini merupakan salah satu soal PAT Kelas 12 SMA/MA. Soal ini berisi 10 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Soal ini diujikan pada saat semester genap, yakni menjelang pelaksanaan USBN bagi kelas 12. 

Soal mapel Bahasa Jawa ini merupakan contoh soal yang bisa diujikan pada saat PAT. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kalau soal ini bisa atau tidak digunakan oleh kawan-kawan guru sekalian.

Soal Online [B] PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA/MA Semester Genap

Tujuan dari adanya latihan soal PAT ini tidak lain adalah sebagai pengayaan soal latihan. Apalagi, kurangnya referensi, akan membuat kawan-kawan kesuliatan mendapatkan akses soal online ini.
Kerjakanlah soal ini seakan-akan kalian sedang melaksanakan tes Penilaian Akhir Tahun. Selengkapnya, silakan kerjakan soal Bahasa Jawa tersebut dibawah ini.

Latihan Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA/MA

Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal PAT ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. marmanta kalangkung,
dennya ngetog kasudiran,
aprang rame Karna mati jinemparing,
sumbaga wirotama

Tegesing ukara kang cinithak kandhel yaiku:

 A. Perang rame Karna mati kena panah

 B. Perang rame Karna ngetog kasudiran

 C. Perang rame Karna gugur minangka wirotama

 D. Perang rame Karna kaliyan Dananjaya

 E. Perang rame Karna kaliyan kadangipun piyambak


2. 
marmanta kalangkung, 
dennya ngetog kasudiran, 
aprang rame Karna mati jinemparing, 
sumbaga wirotama

Tembung ingkang kacithak kandhel menawi kaudhar yaiku….

 A. Ji +  nempar + ing

 B. Jinempar + ing

 C. Jempar + V  in + ing

 D. Jinem + par + ing

 E. Ji + nem + par+ ing


3. 
Minungsuhken kadange pribadi,

aprang tandhing lan sang Dananjaya,
Sri Karna suka manahe,
dene sira pikantuk,
marga dennya arsa males-sih,
ira sang Duryudana,
marmanta kalangkung,
dennya ngetog kasudiran,
aprang rame Karna mati jinemparing,
sumbaga wirotama

Pitutur luhur saking carios nginggil yaiku….

 A. Memungsuhan kaliyan kadang piyambak

 B. Suka bingah menawi pikantuk kabegjan

 C. Remen nuduhake kasagedan dhateng tiyang

 D. Gumedhe amarga nggadhai kasagedan linuwih

 E. Sageda males kabecikan dhateng tiyang sanes


4. Gatosaken pratelan ngandhap!


Gatosaken pratelan ngandhap!

Mbudidaya njlentrehake satunggaling bab

Gaya panulisan asipat informative

Panulisan adhedhasar fakta utawi kahanan nyata

Migunakake basa ingkang baku

Paring gegambaran ngenani satunggaling kahanan

Pratelan minangka titikan wacan Wedharan yaiku ….

 A.  2, 3, 4, 5

 B. 1, 2, 3, 4

 C. 2, 3, 4, 5

 D. 1, 3, 4, 5

 E. 1, 2, 4, 5


5. 
suwita mring Sri Kurupati,

aneng nagri Ngastina,
kinarya gul-agul,
manggala golonganing prang,
Bratayuda ingadegken senapati,
ngalaga ing Korawa.

Tembung garba ingkang katemokake ing teks nginggil yaiku:

 A. mring

 B. aneng

 C. prang

 D. ingadegken

 E. nagri


6. 
Minungsuhken kadange pribadi,

aprang tandhing lan sang Dananjaya,
Sri Karna suka manahe,
dene sira pikantuk,
marga dennya arsa males-sih,
ira sang Duryudana,
marmanta kalangkung,
dennya ngetog kasudiran,
aprang rame Karna mati jinemparing,
sumbaga wirotama

Menapa ingkang nyebabake Sri Karna bingah manahipun?

 A. Dimungsuhke kaliyan kadang piyambak

 B. Prang tandhing kaliyan sang dananjaya

 C. Saged nuduhake kasudiran ing paprangan

 D. Pikantuk dalan kangge males kabecikan marang Duryudana

 E. Saged bales dendam marang Duryudana ing paprangan

7. 
Pratelan ngandhap minangka pangertosan Eksposisi Definisi yaiku….

 A. Wacan ingkang ngandharake cara-cara nindakake satunggaling perkara saking wiwitan ngantos pungkasan.

 B. Wacan ingkang maringi gegambaran ngenani satunggaling bab kanthi prasaja ingkang setunggal lan setungalipun nggadhahi sipat mirip.

 C. Wacan ingkang njlentrehake utawi ngandharake definisi utawi pangertosan ngenani topik utawi babagan tinamtu

 D. Wacan ingkang isinipun maringi palapuran ngenani satunggaling perkawis utawi panaliten.

 E. Wacan ingkang isinipun dredah utawi pertentangan perkawis setunggal lan setunggalipun.


8. 
Pratelan  ngandhap minangka kaidah panyerating wacan Wedharan/ Eksposisi kejawi….

 A. Ngandharake sawijining idhe utawi gagasan

 B. Mbetahake fakta kangge bukti arupi data

 C. Njllentrehake sumbering idhe, gagasan saking pengamatan, pengalaman, lan panaiten.

 D. Mentingake emosi lan unsur subyektif

 E. Panutup minanga dudutan/kesimpulan atau  penegasan ide


9. 
Ing Jawa mliginipun jawa Tengah, adhicara ruwatan ngantos samenika taksih kawontenaken ing  ing kraton Yogyakarta utawi Surakarta. Adhicara Ruwatan ingkang kawontenaken ing Kraton Surakarta mapan ing Pendhapa Sasana Mulya kanthi pakeliran (layar) wayang kulit ingkang kababarake kanthi komplit mawa piranti gamelan  lan para niyaga uga sindhene. Lawang kangge mlebet ing pendhapa kapasang janur kuning, pisang lan ron wit ringin kados ing pahargyan pawiwahan. Kalebet tiyang ingkang badhe mlebet papan kasebut ugi kedah baris, boten kenging mbeta tetedhan utawi Hp, amargi adhicara ingkang kawontenaken kalebet adhicara sakral ingkang gegeyutan kaliyan alam ghaib yaiku Bathara Kala.

Ukara baku wacan nginggil yaiku:

 A. Ing Jawa mliginipun jawa Tengah, adhicara ruwatan ngantos samenika taksih kawontenaken ing  ing kraton Yogyakarta utawani Surakarta.

 B. Adhicara Ruwatan ingkang kawontenaken ing Kraton Surakarta mapan ing Pendhapa Sasana Mulya kanthi pakeliran (layar) wayang kulit

 C. Wayang kulit  ingkang kababarake kanthi komplit mawa piranti gamelan  lan para niyaga uga sindhene.

 D. Lawang kangge mlebet ing pendhapa kapasang janur kuning, pisang lan ron wit ringin kados ing pahargyan pawiwahan.

 E. Kalebet tiyang ingkang badhe mlebet papan kasebut ugi kedah baris, boten kenging mbeta tetedhan utawi Hp, amargi adhicara ingkang kawontenaken kalebet adhicara sacral ingkang gegeyutan kaliyan alam ghaib yaiku Bathara Kala.


10. 
Manut kapercayaane wong Jawa ruwatan Murwakala iki dianakake mligi kanggo bocah sukerta. Bocah sukerta kudu diruwat supaya uripe mulya lan bisa bebas saka kakuwtan kang asipat ala ing sakupenge awak.

Pratelan ngandhap kalebet jeneng bocah sukerta ingkang trep, kejawi….

 A. Bocah ontang-anting: lare jaler mung setunggal

 B. Bocah kembang sepasang: lare kalih jaler lan estri

 C. Bocah pandhawa: lare gangsal jaler sedaya

 D. Bocah pancuran kapit sendhang: lare tiga kalih estri jaler setunggal mapan ing tengah

 E. Bocah sendhang kapit pancuran: lare tiga jaler kalih estri setunggal mapan ing tengahPosting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close