Soal [A] PAT Bahasa Jawa 12 SMA/MA Semester Genap

ambar
Soal Online Bahasa Jawa yang akan kalian kerjakan ini merupakan salah satu soal PAT Kelas 12 SMA/MA. Soal ini berisi 10 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Soal ini diujikan pada saat semester genap, yakni menjelang pelaksanaan USBN bagi kelas 12. 

Soal mapel Bahasa Jawa ini merupakan contoh soal yang bisa diujikan pada saat PAT. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kalau soal ini bisa atau tidak digunakan oleh kawan-kawan guru sekalian.

Soal Online [B] PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA/MA Semester Genap

Tujuan dari adanya latihan soal PAT ini tidak lain adalah sebagai pengayaan soal latihan. Apalagi, kurangnya referensi, akan membuat kawan-kawan kesuliatan mendapatkan akses soal online ini.
Kerjakanlah soal ini seakan-akan kalian sedang melaksanakan tes Penilaian Akhir Tahun. Selengkapnya, silakan kerjakan soal Bahasa Jawa tersebut dibawah ini.

Latihan Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA/MA

Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal PAT ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. Adhicara Ruwatan ingkang kawontenaken ing Kraton Surakarta mapan ing Pendhapa Sasana Mulya kanthi pakeliran (layar) wayang kulit ingkang kababarake kanthi komplit mawa piranti gamelan  lan para niyaga uga sindhene. 
Dhalang menika padamelanipun nglakokake wayang, sindhen menika nembang kanthi kairing gamelan, dene niyaga yaiku….
 A. Nata dhapukane wayang ingkang badhe maraga

 B. Ngriyas para pemain wayang ingkang badhe maraga

 C. Nabuh gamelan kangge ngiringi lakuning wayang

 D. Nyepakake ubarampe pagelaran wayang

 E. Nemtokake carios wayang ingkang badhe kagelar


Wacanen kangge soal nomor 2 lan 3
yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira atulada,
duk ing nguni caritane,
andêlira Sang Prabu,
Sasrabau ing Maèspati,
aran Patih Suwônda
lêlabuhanipun,
kang ginêlung tri prakara,
guna kaya purun ingkang dèn antêpi,
nuhoni trah utama.
2. Paugeraning tembang nginggil yaiku:

 A. 12i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 10i, 7a

 B. 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

 C. 12i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 8a

 D. 10i, 10a, 8e, 7u, 10i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

 E. 12i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 8a


3. 
Wataking tembang Dhandhanggula nginggil yaiku:

 A. Seneng, tresna, asih, mituturi

 B. Luwes, kewes, manis, resep, seneng lan nyenengake

 C. Grapyak, sumanak, nyritakake pitutur seneng,

 D. Antepan ati, gagah,semangat

 E. Sakepenake dhewe, sembranan, kurang greget


4. Katur bapak lan ibu ing Kebumen. Ukara kasebut menawi kaserat Aksara Jawi yaiku…

 A.  

 B.  

 C.  

 D.  

 E.  Lire lalabuhan tri prakawis,
guna bisa saneskareng karya,
binudi dadi unggule,
kaya ….
duk bantu prang Manggada nagri,
amboyong putri dhomas,
katur ratunipun,
purune sampun tetela,
aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji,
Suwanda mati …. 

5. Tembung ingkang trep kangge ngganepi ukara gatra sekawan lan sedasa yaiku….

 A. prakawis, karya

 B. ungggul, sayektinipun

 C. sayektinipun, ngrana

 D. tetela, ngrana

 E. dhomas, tetela 


6. 
Lire lalabuhan tri prakawis,

guna bisa saneskareng karya,
binudi dadi unggule,
….

Gatra kalih ing tembang nginggil  menawi kagancarake yaiku….

 A. Kados nalika paprangan nagari Manggada

 B. Prajurit kedah prihatin ing saben wayah

 C. Guna saged mrantasi damel supados dados unggul

 D. Tumindaka ingkang ati-ati menawi dados prajurit

 E. Kewanene sampun nyata nalika prang tandhing kaliyan Dasamuka.


7. 
Wonten malih tuladhan prayogi,

satriya gung nagari Ngalengka,
sang Kumbakarna namane,
tur iku warna diyu,
suprandene nggayuh utami,
duk awit prang Ngalengka,
dennya darbe atur,
mring raka amrih raharja,
Dasamuka tan keguh ing atur yekti,
de mung mungsuh wanara.

Lelabuhan kang katindakake dening Kumbakarna yaiku….

 A. Amboyong putri dhomas

 B. Ngalahake Prabu Rahwana

 C. Maju perang lawan sedherek piyambak

 D. Paring pitulungan marang Dewi Sinta

 E. Prang tandhing mungsuh wanara


8. 
duk awit prang Ngalengka, 
dennya darbe atur, 
mring raka amrih raharja,
Dasamuka tan keguh ing atur yekti,
de mung mungsuh wanara.
Dasanamane tembung wanara yaiku…
 A. rewanda, kapi, kethek, tirta

 B. rewanda, kapi, kethek, juris

 C. rewanda, bayu, kethek, juris

 D. rewanda, kapi, kethek, siwi

 E. rewanda, arga, kethek, juris


9. 
Kumbakarna kinen mangsah jurit,

mring kang raka sira tan lenggana,
nglungguhi kasatriyane,
ing tekad datan purun,
amung cipta labuh nagari,
lan nolih yayah rena,
myang leluhuripun,
wus mukti aneng Ngalengka,
mangke arsa rinusak ing bala kapi,
punagi mati ngrana.

Menapa ingkang nyebabake Kumbakarna purun maju perang?

 A. Nglenggana marang dhawuhe kang raka

 B. Netepi dhawuhe yayah rena

 C. Eling marang para leluhur ingkang sampun seda

 D. Amung cipta labuh nagari kang arsa rinusak bala kapi

 E. Ajrih kaliyan para kapi ingkang ngrudug Ngalengka


10. 
Kumbakarna kinen mangsah jurit,
mring kang raka sira tan lenggana,
nglungguhi kasatriyane,

Sinten ingkang raka miturut carios nginggil?
 A. Basukarna

 B. Adipati Karna

 C. Prabu Dasamuka

 D. Patih Suwanda

 E. Sang DananjayaPosting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close