Soal Ulangan Harian Tembang Pangkur

soal PAS, Soal UAS, Soal mid, soal ulangan basa Jawa, soal penilaian harian terpadu, soal UH
ambar

Soal Ulangan Harian Tembang Pangkur

ambarisna.com – Dalam postingan kali ini, kami akan menyampaikan Contoh Soal Ulangan Harian Tembang Pangkur. Soal ulangan ini dibuat dengan niatan baik yakni membantu bapa ibu guru dalam pembuatan soal-soal sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, silakan cermati artikel di bawah ini.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Pathokan sajroning tembang macapat kang ngemot pathokan cacahe larik saben sapada yaiku...

A. Guru Basa

B. Guru lagu 

C. Guru sastra

D. Guru wilangan 

E. Guru gatra

Jawaban: D

2. Dene pathokan kang ngemu pathokan tibaning swara ing pungkasaning gatra yaiku....

A. Guru basa

B. Guru lagu 

C. Guru sastra

D. Guru wilangan 

E. Guru gatra

Jawaban: B

baca juga: Materi tembang pangkur

3. Pathokan tembang pangkur yaiku...

A. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i, 7 gatra

B. 7a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 7i, 7 pada

C. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 7i, 7 gatra

D. 8a, 11i, 8u, 8a, 12u, 8a, 8i, 7 pada

E. 7a, 11i, 8u, 8a, 12u, 8a, 8i, 7 pada

Jawaban: A

4. Tembang Kang nduweni teges saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka, kang dipikir mau kepingin weweh marang sapadha padha diarani...

A. Tembang wedhatama

B. Tembang kinanthi

C. Tembang wulangreh

D. Tembang pangkur

E. Tembang pocung

Jawaban: D

Wacan kangge soal nomor 5-7

1. Si pengung nora nglegawa,
2. Ngalingi marang si pingging
3. Saya elok alangka longkanganipun,
4. Kandhane nora kaprah,
5. Ngandhar-andhar angendhukur,
6. Si wasis waskitha ngalah,
7. Sangsayarda denira cacariwis,

5. Urutane tembang pangkur kasebut, sing leres yaiku….

A. 1, 5, 7, 4, 3, 6, 2

B. 1, 7, 5, 3, 4, 6, 2

C. 1, 7, 5, 4, 6, 3, 2

D. 1, 5, 4, 7, 3, 6, 2

E. 1, 7, 5, 4, 3, 6, 2

Jawaban: C

6. Tegese tembung pingging, cacariwis yaiku….

A. Menengan, pinter

B. Bodho, cerewet

C. Pinter, lamis

D. Seneng ngapusi, apikan

E. Pinter, cerewet

Jawaban: B

7. Tegese gatra kandhane nora kaprah yaiku….

A. Tuture angel

B. Tuture gampang

C. Tuture ngawur

D. Tuture cekak aos

E. Tuture nyenengake

Jawaban: C

8. Saka tembang ing ndhuwur, njlentrehake bab apa?

A. Bedane wong sregep lan kesed

B. Bedane wong apik lan ala

C. Bedane wong sugih lan kesrakat

D. Bedane wong ngalah lan criwis

E. Bedane bodho lan pinter

Jawaban: E

9. Saka tembang ing ndhuwur njelasake yen wong bodho iku nduweni sifat… 

A. Meneng

B. Criwis

C. Anteng 

D. Ngalah

E. Asor

Jawaban: B

1. Mangkono ngelmu kang nyata,

2. Nora  kaya si punggung anggung gumrunggung

3. Bungah ingaranan cubluk,

4. Sukeng tyas yen denina,

5. Sanyatane mung weh reseping ati,

6.  Ugungan sadina dina

7. Aja mangkono wong urip.


10. Urutane tembang pangkur kasebut, sing leres yaiku….

A. 1, 5, 3, 4, 2, 7,6

B. 1, 7, 5, 3, 4, 6, 2

C. 1, 7, 5, 4, 6, 3, 2

D. 1, 5, 3, 4, 2, 6, 7

E. 1, 3, 5, 4, 7, 6, 2

Jawaban: D

11. Tegese tembung cubluk lan denina yaiku…

A. Bodho, disenengi

B. Pinter, disenengi

C. Bodho, diina

D. Pinter, diina

E. Bodho, sombong

Jawaban: C

12. Larik Sukeng tyas yen denina duweni teges...

A. Wong bodho seneng yen dialem

B. Wong pinter susah yen dialem

C. Wong pinter seneng yen diina

D. Wong bodho susah yen diina

E. Wong sugih susah yen diina

Jawaban: C

1. Jinejer neng Wedatama
2. Mrih tan kemba kembenganing pambudi
3. Mangka nadyan tuwa pikun
4. Yen tan mikani rasa,
5. Yekti sepi asepa lir sepah, samun,
6. Samangsane pasamuan
7. Gonyak ganyuk nglilingsemi.

13. Maksud gonyak ganyuk nglelingsemi yaiku...

A. Sakarepe dhewe mulane ngisin-ngisini

B.  Supaya ora mangu-mangu tumindake

C.  Mapan ing papan sepi murih wening Atine

D.  Aja tumindak kang nyulayani wewaton

E.  Tumindak becik iku minangka lambang Kamulyan

Jawaban: A

14. Tembung kemba iku tegese...

A. Isin 

B. Pinter 

C. Kulina

D. Ragu

E. Luwih

Jawaban: D

15. Larik kang nuduhake nyingkiri tumindak ala yaiku...

A. Mingkar mingkuring ukara

B. Akarana karanan mardi siwi

C. Sinawung resmining kidung

D. Kikisane mung sapala

E. Palayune ngendelken yayah wibi

Jawaban: A

16. Pratelan ing ngisor iki, kang trep karo tegese larik Balik sira sarawungan bae durung yaiku...

A. Manungsa kudu seneng tetulung lan weweh marang sasama

B. Manungsa kudu gelem sinau karo sinau ing ngendi parane

C. Manungsa kudu bekti lan ngabdi marang wong tuwa loro

D. Manungsa kudu bisa ngisep ngelmu lan ngerti kahanan sasama 

E. Manungsa kudu bisa seneng lan mbanggakne wong tuwa loro

Jawaban: D

Wacan Kangge Soal Nomor 17-20

Dina minggu aku lunga
Menyang Cirebon karo abi umi
Ngajak simbah uti kakung
----------------------------------
Aneng dalan, sering nyalip karo bus-bus
Jantungku krasa dheg-dhegan
Puji Gusti tekan omah

17. Ukara kang trep kangge ngganepi tembang pangkur kasebut  yaiku...

A. Karo kakang lan mbakyuku

B. Mampir ing rumah makan

C. Ora lali dedonga

D. Pemandangage apik

E. Aku mabuk mutah

Jawaban: C

18. Tembung kang kalebu tembung garba yaiku...

A.  Jantungku

B. Nyalip 

C. Ngajak 

D. Aneng 

E. Menyang

Jawaban: D

19. bus-bus kalebu tembung...

A. Garba

B. Dwilingga 

C. Dwipurwa

D. Dwiwasana

E. Andhahan

Jawaban: B

20. Ing ngisor iki, pretelan kang bener ngenani tembung andhahan yaiku kejaba...

A. dheg + an dadi dheg -dhegan 

B. teka + an  dadi tekan

C. ke + rasa dadi krasa

D. Ng + ajak dadi Ngajak 

E. ny + alip dadi nyalip

Jawaban: E


Demikian contoh soal Ulangan Pangkur. Terimakasih Semoga bermanfaat.

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close