Pidato Bahasa Jawa Atur Pambagyaharja Pamengku Gati (Sambutan Tuan Rumah)

ambar
Selamat siang semuanya. Selamat datang di ambarisna.com. 

Setelah sebelumnya kami membagikan contoh pidato bahasa Jawa Lamaran lan Paningsetan dan Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Tampi Mempelai Pria, pada kesempatan yang baik ini, kami akan membagikan contoh pidato bahasa Jawa tentang atur pambagyaharja atau sambutan tuan rumah pada saat berlangsungnya acara. 
0. TEKS PIDATO PAMBGYAHARJA
Secara khusus, atur pambagya harja ini merupakan pidato sambutan pemilik hajat/ tuan rumah ketika menyambut kedatangan tamu yang hadir. 

Adapun yang menyampaikan pidato ini tidak harus pemiliki hajat. Pidato bahasa Jawa ini bisa disampaikan oleh perwakilannya. Atau kadang bisa diwakilakan oleh MC pembawa acara. 

Tak perlu berlama-lama, berikut kami sampaikan Contoh Pidato bahasa Jawa tentang atur pambagyaharja. 

Tuladha Atur Pambagyaharja Pamengku Gati

Assalamu alaikum wr.wb
Nuwun, wonten ngarsanipun :

Para Pinisepuh sesepuh ingkang tansah pinundhi- pundhi
Para Alim, para Ulama , para Kyai Ustad sarta Rochaniawan ingkang sanget dipun mulyakaken dening Allah SWT,
Para Tamu kakung putri ingkang kinurmatan, saha
Kadang mudha wredha ingkang kula tresnani.

Sakderengipun kula matur, mangga-mangga sami ngunjukaken Puji Syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, Taufiq,

Hidayah lan Inayahpun, katitik ing siang/ dalu menika kula panjenengan sadaya makempal kanthi kebak raos katentreman, kawilujengan mboten wonten alangan satunggal punapa.


Bapak saha Ibu ingkang winantu ing kamulyan.
Kula atas nami pamengku gati saha besan panjenenganipun Bapak / Ibu…………. sekaliyan lan Bapak / Ibu ............... kepareng matur wonten ngarsa panjenengan:

Sepisan
Panjenganipun Bapak /Ibu …… saha besan Bapak / Ibu......... ngaturaken pambagya wilujeng dhumateng rawuhipun sedaya para tamu kakung putri ing ndalem ngriki kanthi wilujeng nir ing sambekala.

Kaping kalih
Ngaturi wuninga bilih Bapak / Ibu ……… sekaliyan ing wekdal menika ngawontenaken tasyakuran awit nembe kemawon malakramakaken putra putrinipun ingkang nami nimas ayu………. ingkang sampun kadhaup kaliyan Bagus…… putra kakungipun Bapak / Ibu …… saking……… Ijab Qobul sampun kelampahan dinten ………. surya kaping………wulan........ warsa........

Kanthi lancar gangsar nir ing sambekala. Pramila menika Bapak /Ibu………sekaliyan, tansah nyuwun donga pangestu panjenengan, mugi-mugi sri penganten manggih gesang bagya mulya, tentrem ayem kebak mawadah lan waromah,temah dados kluwarga ingkang sakinah.

Kaping tiganipun
Bapak ………sekaliyan, nglenggana bilih anggenipun nampi panjenengan kathah kelepatan saha kekiranganipun. Sedaya kalawau kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Pungkasaning atur, kula ingkang kadhawuhan makili panjenenganipun Bapak …………sekaliyan, temtu kathah lepat saha kirangipun, ingkang menika kula nyuwun agunging pangaksama. Nuwun.

Wassalamu alaikum wr.wb

Demikian tadi Contoh Pidato bahasa Jawa tentang atur pambagyaharja. Semoga dengan adanya Pidato Bahasa Jawa ini, budaya Jawa semakin berkembang dan mendunia. 

Maturnuwun, salam.

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close