Soal Paket D USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya

ambar

Selamat petang semuanya. 

Setelah kami mengupload Soal Paket A dan Paket B serta paket C USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya, Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membagikan contoh soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang kelas 12 SMA/MA/SMK Paket C beserta Jawabannya. Untuk selengkapnya, silakan perhatikan artikel di bawah ini.


baca juga: 
  1. Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas XII Paket A
  2. Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas XII Paket B
  3. Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas XII Paket C
  4. Soal Ulangan Akhir Semester Ganjil Bahasa Jepang

Soal Ujian Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK

Keterangan Soal:
Kelas /Semester : Kelas XII / Genap
Jumlah Soal pilihan Ganda : 40 soal
Jumlah Soal Essay : 5 soal

Catatan: Kunci Jawaban berada di akhir artikel ini

I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban A, B, C, D, atau E pada lembar jawaban!

1. Salam yang diucapkan pada gambar berikut ini adalah ....

A. Arigatou gozaimasu. 
B. Ohayou gozaimasu. 
C. Konbanwa
D. Sumimasen 
E. Ja, mata

2. Yuka-sensei : ....
Regina : Hai, genki desu
A. Arigatou gozaimasu
B. Douzoyoroshiku
C. Douitashimashite
D. Ogenki desuka
E. Sumimasen

3. Hajimemashite. Watashi wa Arifin desu. Ichi nensei desu. SMA Negeri 7 no seito desu. Indonesia .... desu. Sumaran ni sunde imasu. 
Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik adalah ...
A. Namae
B. Nensei
C. San
D. Seito
E. Jin

4. Akiko-sensei memperkenalkan Hiromi ke hadapan siswa kelas XII.
Akiko-sensei : ....
Hiromi : Hajimemashite, Hiromi desu. Douzoyoroshiku
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks percakapan diatas adalah ...
A. Hiromi-san, kochira wa juu nensei desu
B. Hiromi-san, kochira wa koukousei desu
C. Minasan wa juu nensei desu
D. Minasan, kochira wa Hiromi-san desu
E. Minasan, kochira wa Hiromi desu

5. Mei :….
Yuki :Rekishi wa suiyoubi ni arimasu.
A. Rekishi wa nanji ni arimasuka
B. Rekishi wa nannichi arimasuka
C. Rekishi wa muzukashi desuka
D. Rekishi wa itsu arimasuka
E. Rekishi wa dou desuka

Perhatikan gambar kalender untuk mengerjakan soal nomor 6! ( =HARI INI)

6.
Ashita wa ... desu.
A. Yôka 
B. Nanoka
C. Kokonoka 
D. Yokka
E. Tôka

7. Michiko : Eigo to nihongo to dochira ga muzukashii desuka
Nita : ….
A. Eigo ga tsumaranai desu.
B. Nihongo ga hanasukotoga dekimasen.
C. Nihongo ga sukidewa arimasen.
D. Nihongo no houga muzukashii desu.
E. Gaikoku ga muzukashii desu.

8. Marina :Rikuko san, kono eiga wa dou desuka.
Rikuko :Ee, iidesuyo. 
Marina :Ja, chiketto o kaimashou. 
Rokuko   :Ee, nimai kaimasune. 
Marina san to Rikuko san ga ... ni imasu. 
A. Jimushitsu
B. Depaato
C. Resutoran
D. Eigakan
E. LLkyoushitsu

Perhatikan tabel untuk mengerjakan soal nomor 9!\
9. Dina-san wa .... ga dekimasen.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ...
A. Eigo
B. Nihongo
C. Kecak dansu
D. Serimpi dansu 
E. Jaipong dansu

10. Perhatikan gambar di samping!
Kalimat yang sesuai dengan gambar di samping adalah ....
A. Sore wa Nihon-go de shashin desu
B. Soko wa Eigo-de shashin desu
C. Are wa Nihon-go de shashin desu 
D. Asoko wa Nihon-go de shashin desu
E. Kore wa Eigo-de shashin desu

11. / arimasu / tsukue / wa / no / shita / ni / gomibako /
Susunan kosakata acak diatas yang benar adalah ....
A. Gomibako wa shita no tsukue ni arimasu
B. Gomibako wa tsukue no shita ni arimasu
C. Gomibako wa tsukue shita no ni arimasu
D. Tsukue wa gomibako no shita ni arimasu
E. Tsukue wa shita no gomibako ni arimasu

12. Hiragana untuk gambar di samping adalah....

A. ものすし
B. ものさし
C. ものざし
D. まのさし
E. まのすし

13. Kouchou-shitsu wa Jimu-shitsu no tonari desu
kata yang bergaris bawah jika ditulis dengan huruf hiragana adalah ...
A. しむしつ
B. しむじつ
C. じむしつ
D. じむじう
E. じむしう

Perhatikan tabel berikut untuk mengerjakan soal 14-15!
14.
Tesuto wa itsu desu ka.
A. 5-gatsu juu san nichi kara san juu nichi made desu
B. 5-gatsu ni juu ni nichi kara san juu nichi made desu
C. 5-gatsu ni juu san nichi kara juu nichi made desu
D. 5-gatsu ni juu san nichi kara san juu made desu
E. 5-gatsu ni juu san nichi kara san juu nichi made desu

15. Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah ….
A. Tesuto wa go-gatsu ni juu ni nichi kara san juu made desu
B. Bunkasai wa go-gatsu itsuka desu
C. Bunkasai wa  go-gatsu muika desu 
D. Supiichikontesuto wa go-gatsu tôka desu
E. Yasumi wa go-gatsu itsuka kara muika made desu

16. Koko ni iroiro na hon ya zasshi nado ga arimasuyo. Gakusei mo benkyousuru koto ga dekimasu. Watashi wa yoku kokoni imasu.

Kokowa ... desu.
A. Shokuinshitsu
B. Hokenshitsu
C. Toshoshitsu
D. Kyoushitsu
E. Jimushitsu

Bacalah catatan harian di bawah ini untuk menjawab soal 17 dan 18!
Ashita wa sui-yôbi desu. Gozen shichi ji kara hachi ji han made sûgaku o benkyôshimasu. Sorekara hachi ji han kara jû ji made Nihongo desu. Nihongo wa omoshiroi desu. (17) ... hiragana wa muzukashii desu. Sûgaku wa kantan desu.
17. Kata sambung yang tepat  pada titik-titik di atas adalah ....
A. Kara 
B. Made
C. To 
D. Ga 
E. Demo 

18. Antonim kata yang bergaris bawah adalah ....
A. Omoshiroi
B. Kibishii
C. Tsumaranai 
D. Yasashii
E. Kantan 

Perhatikan percakapan untuk mengerjakan soal 19!
Ana-san : Mayumi-san wa kyôshitsu de nani o shimasu ka
Mayumi-san : Têpu o kikimasu
Ana-san : Têpu o kikimasu ka. Dinda-san wa?
Dinda-san : Hiragana o kakimasu.
Ana-san : Aa sô desu ka.

19. Pernyataan yang benar berdasarkan percakapan di atas adalah ....
A. Mayumi-san wa kyôshitsu de hiragana o kakimasu
B. Ana-san wa hoken-shitsu de hiragana o kakimasu
C. Mayumi-san wa kyôshitsu de têpu o kikimasu
D. Ana-san wa hoken-shitsu de têpu o kikimasu
E. Mayumi-san wa kyôshitsu de rajio o kikimasu

20. Okyakusan :Sumimasen, sono kaban wa ikura desuka.
Tenin :Dono kaban desuka.
Okyakusan :Sono chiisai kaban desuka.
Tenin :250.000  Rupia desu.
Okyakusan :Sumimasen ... .

A. Mata kondo
B. Mata kimasu
C. Mata ashita
D. Mata asatte
E. Mata raishu

21. Perhatikan percakapan dibawah ini!
Yuriko : Kyoudai ga imasu ka.
Satou : Hai, ane ga futari to imouto ga hitori imasu. Ane wa 18 sai de, koukousei desu. Ato hitoriwa  0 sai de, kaishain desu. Imouto wa 14 sai de, chuugakusei desu. Yuriko san wa?
Yuriko :  Watashi wa ane ga hitori imasu. Daigakusei desu. 
Yuriko :  Chichi wa kaishain de, haha wa shougakkou no kyoushi desu.
Satou :  Sou desu ka.

Yuriko san no okaasan no oshigoto wa nandesuka
A. Daigakusei
B. Isha
C. Nouka
D. Sensei
E. Gunjin

22. Emi :Takinosan, nichiyoubi ni isshouni mizu umi e ikimasenka. 
Takino :... ikimashou. 
A. Chotto 
B. Sumimasen
C. Ii desune
D. Sou desuka
E. Ii desuka

23. Ayu san wa ... desu.
A. Yasashikute kami ga mijikai desu
B. Yasashikute futotte imasu.
C. Kirei de kami ga nagai desu
D. Kirei de kami ga mijikai desu.
E. Kirei de futotte imasu.

24. Perhatikan bacaan berikut ini!
Watashi wa Roni desu. Juu roku sai desu. SMA 2 no seito desu. Juu ichi nensei desu. Chichi to haha to Denpasaaru ni sunde imasu. Chichiwa yon juu hassai desu. Haha wa yon juu gosai desu. Kirei de, yasashii desu. Resutoran o yatteimasu. Ane ga hitori imasu. Ni juu san sai desu. Kami ga nagai desu. Daigaku de eigo o benkyoushiteimasu. Otouto ga hitori imasu. Juu ni sai desu. Se ga takai desu. Totemo hansamu desu.   
Ronisan wa nan nin kazoku desuka. 
A. Yonin Kazokudesu.
B. Gonin Kazokudesu.
C. Rokunin Kazokudesu.
D. Shichinin Kazokudesu.
E. Hachinin Kazokudesu.

25. Nani o shimasuka.
A. Ha o migakimasu. Sorekara ka o araimasu. 
B. Kao o araimasu. Sorekara ha o migakimasu. 
C. Shawaa o shimasu. Sorekara ka o araimasu. 
D. Kao o araimasu. Sorekara mizu o abimasu. 
E. Mizu o abimasu. Sorekara ha o migakimasu

26. ここは なんですか。

A. いま
B. へや
C. だいどころ
D. にわ
E. トイレ

27. Perhatikan wacana dibawah ini.
Rina-san no Ichi Nichi
Watashi wa Rina desu. Mainichi go-ji ni okimasu. Sorekara, kao o araimasu. Go-ji han ni oinori o shimasu. Roku-ji goro shawaa o abimasu. Sorekara, asa gohan o tabemasu. Koucha o nomimasu. Shichi-ji ni gakkou e ikimasu. Uchi kara gakkou made baiku de san juppun gurai desu. Gogo san-ji han ni uchi e kaerimasu.  

Antonim dari kata yang bergaris bawah pada wacana diatas adalah ....
A. Ikimasu
B. Kaerimasu
C. Soujishimasu
D. Nemasu
E. Kimasu 

28.    Perhatikan percakapan berikut!
Sensei : Nan de gakkou e ikimasuka
Dini         : baiku de ikimasu. roku-ji han ikimasu.
Sensei : nan ji gakkou ni kimasuka
Dini         : roku ji gojuu go fun ni kimasu
Sensei : sou desuka
Pernyataan yang seuai dengan percakapan diatas adalah ....
A. Sensei wa roku ji han gakkou e ikimasu
B. Sensei wa baiku de gakkou e ikimasu
C. Dini san wa Roku ji sanjuppun gakkou e ikimasu
D. Dini san wa sichi-ji gakkou ni kimasu
E. Dini san wa kuruma de gakkou e ikimasu.

Perhatikan bacaan berikut!
Watashi wa Riri desu. Mainichi yo-ji han ni okimasu. Sorekara kao o araimasu. go-ji ni oinori o shimasu . Roku-ji goro shawa o abimasu. Sore kara, asa gohan o tabemasu. Koucha o nomimasu. Roku-ji han ni gakkou e ikimasu. Gakkou wa sichi-ji kara gogo ni-ji made desu.Hiru san-ji ni uchi e kimasu.
29. Gakkou wa nanji-kan kakarimasuka.
A. 5-jikan desu
B. 6-jikan desu
C. 7-jikan desu
D. 8-jikan desu
E. 9-jikan desu

30. Ani : Rina – san, asa doko e ikimasuka.
Rina : uchi ni imasu yo.
Makna kalimat yang bergaris bawah adalah ....
A. Doko e mo ikimasen
B. Gohan o tabemasen
C. Sentaku shimasen
D. Oinori o shimasu
E. Hanashi o shimasu

31. Suci san wa hiru ....
A. Ongaku o kiite, kaimono shimasu
B. Ongaku o kiite, kaimono shimasu
C. Kaimono shite, ongaku o kikimasu
D. Sakkaa o shite, ongaku o kikimasu  
E. Sakkaa o shite,   kaimono shimasu 

32. Perhatikan paragraf acak berikut ini. 
 1. Tsukaremashita demo tanoshikatta desu.
 2. Senshû no Nichiyôbi ni tomodachi to Kuta e ikimashita.
 3. Baiku de ichijikan gurai deshita.
 4. Umi de oyoide, kaigan de gohan o tabemashita.
Susunan paragraf yang benar adalah ....
A. 4 – 2 – 1 – 3
B. 2 – 4 – 3 – 1
C. 2 – 3 – 1 – 4 
D. 2 – 3 – 4 - 1 
E. 3– 1 – 2 - 4

33. Suci     : Kesa, nani o shimashita ka
Doni : Ongaku o kiite, geemu o shimashita 
Suci         : Konban nani o shimasu ka 
Doni : Tegami o kaite, benkyou shimasu.

Pernyataan yang sesuai dengan percakapan diatas adalah ....
A. Doni san wa kesa tegami o kaite, geemu o shimashita
B. Doni san wa konban benkyoushimashita
C. Doni san wa kesa geemu o shite, ongaku o kikimashita
D. Suci san wa konban geemu o shimashita
E. Suci san wa kesa ongaku o kiite geemu shimashita

34. Ana : Susi-san yoru nani o shimasu ka.
Susi : Eiga o mimasu.
Ana : Sorekara nani o shimasu ka.
Susi : Tomodachi to kissaten koohii o nomimasu .
Ana : Sou desu ka
Dari teks percakapan di atas ....
A. Susi malam hari setelah nonton film minum kopi 
B. Susi malam hari setelah nonton film bertemu teman 
C. Susi malam hari setelah nonton film tidur
D. Ana malam hari setelah minum kopi melihat film
E. Ana malam hari setelah minum kopi tidur

35. Mariko san wa getsuyoubi kara kinyoubi made tomodachi to puuru de oyogimasu.
Makna kalimat yang bergaris bawah adalah ....
A. Mariko-san wa itsumo puuru de oyogimasu
B. Mariko san wa yoku puuru de oyogimasu
C. Mariko san wa tokidoki puuru de oyogimasu
D. Mariko san wa amari puuru de oyogimasen
E. Mariko san wa amari tomodachi ni aimasen

36. Nita : Sumimasen.Sono kaban o kudasai.


Penjual : Dono kaban desu ka.
Nita        : Kuroi kaban desu.
Penjual : Hai, Douzo.
Nita         : Ikura desu ka.
Penjual : Ookii wa hachiman rupia desu.  Chiisai no wa yasui desu yo. 
Nita         : Jaa, ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan diatas adalah ....

A. Chiisai kaban o kudasai
B. Okii kaban o kudasai 
C. Futatsu kaban o kudasai
D. Mata kimasu
E. Mata atode

37. Sonia      : Sumimasen, byouin wa doko ni arimasuka.
Yamane  : byouin desuka. ….

A.
Hanaya no tonari desu
B. Resutoran no mae desu.
C. Kutsu ya no tonari desu
D. Gakkou no ushiro desu
E. Gakkou no mae desu.

38. Tsukue no ue ni hon ga arimasu.
Kosakata bergarisbawah, bila ditulis dengan huruf kana adalah ....
A. ちえ、ほん
B. らえ、ほん
C. うえ、ほん
D. うえ、まん
E. らえ、まん

39. Tani: Raishuu nani o shitai desuka.
Joko: Watashi wa saafin o shitai desu.

Kalimat ajakan yang tepat untuk percakapan diatas adalah ....
A. Isshoni  yama e ikimasenka. 
B. Isshoni  umi e ikimasenka.
C. Isshoni  onsen e ikimasenka.
D. Isshoni  mizûmi e ikimasenka.
E. Isshoni  dôbutsuen e ikimasenka.

40. Chichi to haha ga imasu.
Cara baca kanji yang bergarisbawah adalah ....
A. あね、あに
B. ちち、あね
C. はは、あに
D. はは、ちち
E. ちち、はは

II. URAIAN
41. Tadashi kotoba o iretekudasai. 

Mai asa, go ji (a) ... okimasu. Shawa o (b) .... Asagohan wa tabemasen.  (c) ... de gakkou e (d) .... san ji made gakkou de benkyoushimasu.

42. Perhatikan wacana dibawah ini kemudian jawablah lengkapilah kalimat agar menjadi kalimat yang bermakna!
Hajimemashite, watashi wa reni desu. Juu nana sai de koukou juu ichi nensei desu. Roku nin kazoku desu. Sannin kyoudai desu. Chichi to haha ga imasu. Ani ga hitori to ane ga hitori to imouto ga hitori imasu. Chichi wa go juu rokusai de SMP 2 de oshiete imasu. Haha wa go juu issai de kaishain desu. Ani wa ni juu go sai de koumuin desu. Ane wa hatachi de daigakusei desu. Imouto wa jussai de shougakusei desu. A. Douzo yoroshiku
a. Reni san no kyoudai wa ....
b. Reni san no okaasan wa ....

43.


Buatlah 3 kalimat kegiatan yang berurutan berdasarkan tabel diatas.
44. Perhatikan tabel dibawah ini kemudian lengakapilah kalimat agar menjadi sempurna.
a. Cintya san wa himana toki ....
b. Hiroshi san wa himana toki ….

45. Artikan kalimat yang bergaris bawah dibawah ini!
ヤント :  ブディさん やすみ に  どこへいきたいですか。
ブディ :  うみへ いきたいです
ヤント :  そこで なにを しますか
ブディ :  ダイビングをしたいです
ヤント :  そうですか

がんばってください!!

--000--


JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

 

1

A

 

11

B

 

21

D

 

31

C

2

D

 

12

B

 

22

A

 

32

D

3

E

 

13

C

 

23

C

 

33

C

4

D

 

14

D

 

24

E

 

34

A

5

A

 

15

D

 

25

B

 

35

B

6

A

 

16

B

 

26

C

 

36

A

7

A

 

17

E

 

27

D

 

37

E

8

E

 

18

E

 

28

C

 

38

B

9

E

 

19

C

 

29

C

 

39

B

10

C

 

20

B

 

30

A

 

40

C

 

 

 

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close