Soal Paket B USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya

ambar
Selamat siang semuanya. 
Setelah kami mengupload Soal Paket A USBN Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK beserta Jawabannya, Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membagikan contoh soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang kelas 12 SMA/MA/SMK Paket B beserta Jawabannya. Untuk selengkapnya, silakan perhatikan artikel di bawah ini.


baca juga: 
    1. Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas XII Paket A
    2. Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas XII Paket C
    3. Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas XII Paket D
    4. Soal Ulangan Akhir Semester Ganjil Bahasa Jepang

Soal Ujian Bahasa Jepang Kelas XII SMA/MA/SMK

Keterangan Soal:
Kelas /Semester : Kelas XII / Genap
Jumlah Soal pilihan Ganda : 40 soal
Jumlah Soal Essay : 5 soal

Catatan: Kunci Jawaban berada di akhir artikel ini

I.       Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban A, B, C, D, atau E pada lembar jawaban!

1.        Ungkapan salam yang sesuai dengan gambar adalah ...
A. Arigatou gozaimasu.
B. Sumimasen.
C. Oyasuminasai.
D. Sayounara.
E. Konnichiwa
 
2. Ari            : ….
   Ira             : Iie, douitashimashite.
    soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
Ungkapan yang seharusnya diucapkan Ari adalah ...
A.  Ogenki desuka.
B.  Oyasuminasai.
C.  Arigatou gozaimasu.
D.  Ohayou gozaimasu.
E.   Sumimasen.
 
Isilah percakapan rumpang di bawah ini dengan memilih jawaban pada nomor 3 dan 4!
Alfa          : Minasan, (3.) ….wa Yuka-san desu.
Yuka        : Hajimemashite. Watashi wa Yuka desu. Nihon-jin desu.
                   (4.) ….
3.       ....
A.         Kochira
B.          Anata
C.          Watashi
D.         Koukousei
E.          Seito
 
4.             ....
A.           Hajimemashite
B.            Douzo yoroshiku onegaimasu
C.            Arigatou gozaimasu
D.           Ohayou gozaimasu
E.            Douitashimashite                
 
5.    Mei        ….
Yuki       Rekishi wa suiyoubi ni arimasu.
A. Rekishi wa nanji ni arimasuka
B. Rekishi wa nannichi arimasuka
C. Rekishi wa muzukashi desuka
D. Rekishi wa itsu arimasuka
E.  Rekishi wa dou desuka
 
6.    Perhatikan kalender di samping!
Hatsuka wa nan-youbi desuka.
A.  Getsu-youbi.
B.  Ka-youbi.
C.  Sui-youbi.
D. Moku-youbi.
E.  Kin-youbi.

7.   Michiko Eigo to nihongo to dochira ga muzukashii desuka
Nita        ….
A. Eigo ga tsumaranai desu.
B. Nihongo ga hanasukotoga dekimasen.
C. Nihongo ga sukidewa arimasen.
D. Nihongo no houga muzukashii desu.
E. Gaikoku ga muzukashii desu.
 
8. Marina :Rikukosan, kono eiga wa doudesuka.
Rikuko :Ee, iidesuyo.
Marina :Ja, chiketto o kaimashou.
Rokuko  Ee, nimai kaimasune.
 Marinasan to Rikukosan ga ... ni imasu.
A. Jimushitsu
B. Depaato
C. Resutoran
D. Eigakan
E. LLkyoushitsu
 
Perhatikan tabel untuk menjawab soal nomor 9!
 soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
9. Yoga-san wa donna supootsu ga dekimasuka.
A. Yakyuudesu.
B.  Bareeboorudesu.
C.   Basukettoboorudesu.
D.   Pinpondesu.
E.     Sakkaadesu.
 
10.         Supootsu no naka de ichiban hetana hito wa dare desuka.
A.           Siti-san desu.
B.            Fanny-san desu.
C.            Yuni-san desu.
D.           Yoga-san desu.
E.            Maman-san desu.
 
11.         Diana     :  wa nan-desuka.
Adhe      : kore wa desu.

soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
Sesuai dengan gambar jawaban  yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah ... 
A.           Kore, kaban.
B.            Sore, kaban
C.            Are, kabin
D.           Sore, kabin
E.            Kore, hon.             

12.         Karendaa ni fudebako no arimasu tonari wa
                1         2      3          4      5          6       7
Rangkaian kalimat yang benar adalah ….
A.           1-7-3-2-5-4-6
B.           2-4-6-5-3-7-1
C.           3-7-1-4-2-5-6
D.           3-7-1-4-6-2-5
E.            4-3-6-1-5-2-7
 
13.         
soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
Kore wa nihon-go de nan-desuka.
A.   ほんです。
B.  えんぴつです。
C.  ふでばこです。
D.  ールペンです。
E.   とけいです。
 
14.        
soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
Yuda-san wa doko ni imasuka.
A.           トイレに います。
B.            ほけんしつに います。
C.            としょしつに います。
D.           きょうしつに います。
E.            カンティンに います。
 
Perhatikan tabel untuk menjawab soal nomor 15!

WAKTU

KEGIATAN

1-8 Juni 2015

Tes UKK

9- 11 Juni 2015

Class Meeting

12 Juni 2015

Festival Budaya Jepang

13 Juni 2015

Pembagian Rapor

14-30 Juni 2015

Libur Semester

15.         Bunkasai wa itsu desuka.
A.           Roku-gatsu tooka desu.
B.            Roku-gatsu juu ichi nichi desu.
C.            Roku-gatsu juu ni nichi desu.
D.           Roku-gatsu juu san nichi desu.
E.            Roku-gatsu juu yokka desu.
 
16.         Koko ni iroiro na hon ya zasshi nado ga arimasuyo. Gakusei mo benkyousuru koto ga dekimasu. Watashi wa yoku koko ni imasu.
Kokowa ... desu.
A.           Shokuinshitsu
B.            Hokenshitsu
C.            Toshoshitsu
D.           Kyoushitsu
E.            Jimushitsu.
 
17.         Pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah …
soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang


A.          
Nooto wa tsukue no ue ni arimasu.
B.            Isu wa tsukue no tonari ni arimasu.
C.            Tsukue wa enpitsu no ue ni arimasu.
D.           Kaban wa enpitsu no tonari ni arimasu.
E.            Enpitsu wa isu no shita ni arimasu.       
 
18.  Andika               : Taiiku wa dou desuka
Wahyudi            : Kantan desu. .... tsumaranai desu.
Andika               : Soudesune.
Kata sambung yang sesuai untuk melengkapi teks di atas adalah …
A.         Sorekara.
B.          Soshite .
C.          To.
D.         Demo.
E.          Desukara.
 
19.  Ali         : Ray-san, nihon-go wa kantan desuka.
Ray       : Iie, kantan dewa arimasen.
Antonim dari kata yang bergaris bawah adalah …
A.    muzukashii desu.
B.     benri desu.
C.     omoshiroi desu.
D.    tsumaranai desu.
E.     oishii desu.
 
20.   Okyakusan      Sumimasen, sono kaban wa ikura desuka.
Tenin               Dono kaban desuka.
Okyakusan      Sono chiisai kaban desuka.
Tenin               250.000  Rupia desu.
Okyakusan      Sumimasen ... .
A.        Mata kondo
B.        Mata kimasu
C.        Mata ashita
D.        Mata asatte
E.         Mata raishu
 
22.         Hajimemashite,  watashi wa Ragil desu. Sekayu ni sundeimasu. Watashi wa shichi-nin kazoku desu. Chichi to haha ga imasu. Ane ga hitori to otouto wa san-nin imasu.  Douzo yoroshiku onegaishimasu.
Ragil-san wa nan-nin kyoudai desuka.
A.         Hitoridesu.
B.          Futaridesu.
C.          San-nindesu.
D.         Yo-nin desu.
E.          Go-nindesu.
 
23.         Emi        Takinosan, nichiyoubi ni isshouni mizuumi e ikimasenka.
Takino    ... ikimashou.
A.      Chotto
B.      Sumimasen
C.      Ii desune
D.      Soudesuka
E.      Ii desuka
 
Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 24!
soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang

24.        
Eki-san no otoutousan wa nan-sai desuka.
A.           Jussaidesu.
B.            Juu san-saidesu.
C.            Juu nana-saidesu.
D.           Hatsukadesu.
E.            Go juuni-saidesu.
 
Perhatikan bacaan berikut ini!
     Watashi wa Roni desu. Juurokusai desu. SMA 2 no seito desu. Juuichi nensei desu. Chichi to haha to Denpasaaru ni sunde imasu. Chichiwa yonjuu hassai desu. Haha wa yon juu gosai desu. Kirei de, yasashii desu. Resutoran de yatteimasu. Ane ga hitori imasu. Nijuu san sai desu. Kami ga nagai desu. Daigaku de eigo o benkyoushiteimasu. Otouto ga hitori imasu. Juu ni sai desu. Se ga takai desu. Totemo hansamu desu.   
 
24.    Ronisan wa nannin kazoku desuka.
A.      Yo nin Kazoku desu.
B.      Go nin Kazoku desu.
C.      Roku nin Kazoku desu.
D.      Shichi nin Kazoku desu.
E.      Hachi nin Kazoku desu.
 
25.    Nani o Shimasuka.
soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
A.      Ha o migakimasu. Sorekara ka o araimasu.
B.      Ka o araimasu. Sorekara ha o migakimasu.
C.      Shawaa o shimasu. Sorekara ka o araimasu.
D.      Ka o araimasu. Sorekara mizu o abimasu.
E.      Mizu o abimasu. Sorekara ha o migakimasu.
 
26.         Gading   : Gisel-san wa kirei desune.
         Martin    : Ee, soudesune. Sukaato o ….  Boushi o….
A.       きていますかぶっています。
B.        はいていますしています。
C.        はいていますかぶっています。
D.       かけていますしています。
E.        していますかけています。
 
27.         Uchi ni nani ga arimasuka.
soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
A.       せんぷうき
B.        でん
C.        れいぞうこ
D.       テレビ
E.        ラジカセ
 
Paragraf di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 28 sampai 31!
Rina-san no Ichi nichi
Watashi wa Rina desu. Mainichi go-ji ni okimasu. Sorekara, kao o araimasu. Go-ji han ni oinori o shimasu. Roku-ji goro shawaa o abimasu.Sorekara, asagohan o tabemasu.Koucha o nomimasu.Shichi-ji ni gakkou e ikimasu. Uchi kara gakkou made baiku de san juppun gurai desu. Gogo san-ji han ni uchi e kaerimasu. 
 
28.         Rina-san wa shichi-ji goro nani o shimasuka.
A.           Okimasu.
B.            Kao o araimasu.
C.            Shawaa  o abimasu.
D.           Gakko e ikimasu.
E.            Uchi e kaerimasu.
 
29.         Rina-san wa nan-de gakkou e ikimasuka.
A.         Baiku de ikimasu.
B.          Jitensha de ikimasu.
C.          Kuruma de ikimasu.
D.         Fune de ikimasu.
E.          Densha de ikimasu.
 
30.         Rina-san wa uchi kara gakkou made donogurai desuka.
A.           Yon juppun desu
B.            San juppun desu.
C.            Ni juppun desu
D.           Juppun desu
E.            Go fun desu.
 
31.         Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah …
A.           Rina-san wa go-ji han ni okimasu.
B.            Rina-san wa asa gohan o tabemasen.
C.            Rina-san wa maiban kao o araimasu.
D.           Rina-san wa jitensha de gakkou e ikimasu.
E.            Rina-san wa shichi-ji han ni gakkou e kimasu.
 
32.         Akmal : Aziz-san maibannani o shimasuka.
Aziz    : Watashiwa ban-gohan o … terebi o …. Sorekara, nemasu.
 
          Kata kerja yang tepat untuk melengkapi teks rumpang di atas adalah …
A.           Nonde, tabete.
B.            Tabete, abite.
C.            Tabete, mite.
D.           Mite, aratte.
E.            Abite, nonde.
 
33.         Perhatikan kalimat acak berikut ini!
1.      Sorekara, roku-jihan ni ban-gohan o tabemasu.
2.      Roku-ji ni oinori o shimasu.
3.      Watashi wa Raihan desu.
4.      Ku-ji ni nemasu.
5.      Shichi-ji kara ku-ji made benkyoushimasu.
 
Susunlah  menjadi paragraf  yang padu dari kalimat acak di atas adalah …
A.           1-2-3-4-5.
B.            3-1-4-2-5.
C.            3-2-1-5-4.
D.           4-1-3-5-2.
E.            5-2-4-1-3.
 
34.         Perhatikan bacaan berikut ini!
Watashi wa Anggit desu. Kesa, watashi wa uchi de asa gohan o tabemashita. Gohan to tamago o tabemashita.Gyuunyuu o nomimashita. Chichi wa asagohan o tabemasendeshita. Demo, mizu o nomimashita.Ane wa gakkou de asagohan o tabemashita. Pan o tabemashita. Gyuunyuu o nomimashita.
 
Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas ini adalah …
A.         Anggit-san wa uchi de pan o tabemashita.
B.          Anggit-san no otousan wa asagohan o tabemashita.
C.          Anggit-san no oneesan wa gakkou de asagohan o tabemasendeshita.
D.         Anggit-san no oneesan wa uchi de asagohan o tabemasendeshita.
E.          Anggit-san wa mizu o nomimashita.
 
Perhatikan tek spercakapan di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 35 dan 36!
 
Dilan  : Milea-san himana toki nani o shimasuka.
Milea  : Watashi wa yoku tomodachi to eigakan de eiga o mimasu. Tokidoki haha to ichiba de  kaimonoshimasu. Dilan-san wa himana toki nani o shimasuka.
Dilan  : Watashi mo yoku tomodachi to eiga o mimasu. Demo, uchi de eiga o mimasu.
Milea : Soudesuka.
 
35.         Milea-san wa himanatoki nani o shimasuka.
A.         Uchi de eiga o mimasu.
B.          Okaasan to mooru de kaimonoshimasu.
C.          Tokidoki tomodachi to eiga o mimasu.
D.         Yoku eigakan de eiga o mimasu.
E.          Yoku okaasan to eiga o mimasu.
 
36.         Pernyataan yang sesuai dengan teks percakapan di atas adalah …
A.         Dilan-san wa tokidoki eiga o mimasu.
B.          Dilan-san wa uchi de eiga o mimasu.
C.          Dilan-san wa tokidoki okaasan to kaimono shimasu.
D.         Milea-san wa yoku uchi de eiga o mimasu.
E.          Milea-san wa yoku okaasan to kaimono shimasu.
 
37.              Perhatikan tabel berikut ini!

Nama Barang

Warna

Harga

Kamera

Hitam

Rp 890.500,-

Merah

Rp 999.000,-

Baju

Putih

Rp 73.250,-

Biru

Rp 144.900,-

 
Akai kamera wa ikura desuka.
A.            Nana man san zen ni hyaku go juu rupia desu.
B.             Juu yon man yon sen kyuu hyaku rupia desu.
C.             Kyuu man kyuu sen kyuu hyaku rupia desu.
D.            Kyuu juu kyuu man kyuu sen rupia desu.
E.             Hachi man kyuu sen kyuu hyaku rupia desu.
 
38.              Tsukue no ue ni hon ga  arimasu.
Kosakata bergarisbawah, bila ditulis dengan huruf kana adalah ....
A.      ちえ、ほん
B.      らえ、ほん
C.      うえ、ほん
D.      うえ、まん
E.      らえ、まん
 
39.              Bacalah paragraf di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya!
        Watashi wa Bali ni tsuite hanashimasu. Bali wa kireina tokoro desu. Watashi wa basu de Bali e ikimasu. Bali ni yuumeina tokoro ga takusan arimasu. TatoebaKutaya, Tanah Lotya, tanjungbenoa nado ga arimasu. Kuta wa totemo nigiyakadesu. Tanah lot to tanjungbenoa wa kireina tokorodesu. Bali de ayam betutu o tabemasu. Arak bali o nomimasu.
Kuta wa donna tokoro desuka.
A.           Yuumeina tokoro desu.
B.            Kireina tokoro desu.
C.            Nigiyakana tokoro desu.
D.           Kireina tokoro desu.
E.            Oishii desu.
 
40.         Chichi to haha ga imasu.
Cara baca kanji yang bergarisbawah adalah ....
A.      あね、あに
B.      ちち、あね
C.      はは、あに
D.      はは、ちち
E.      ちち、はは
 
 
II.           URAIAN!
41.    Lengkapilah teks rumpang berikut ini!
Mai asa, go ji (a) ... okimasu. Shawa o (b) ... . Asagohan wa tabemasen. (c) ... de gakkou e  (d) ... . San ji made gakkou de benkyoushimasu.
42.    Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks percakapan!
Luna       : Kirei desune. Dare no shashin desuka.
Maya      : Ee, watashi no shashin desuyo.
Luna       : Kochira wa dare desuka.
Maya      : Itoko desu.
Luna       :Kawaiidesune. Maya-san wa kyoudai ga imasuka.
Maya      : Iie, imasen.
Luna       : Soudesuka. Ja, Maya-san wa san-nin kazoku desune.
 
a.       Maya-san wa nan-nin kyoudai desuka.
b.      Maya-san wa okaasan ga imasuka.
 
43.    Buatlah kalimat sesuai dengan  gambar tentang kegiatan yang dilakukan berurutan!
 soal Ujian Sekolah atau USBN mata pelajaran Bahasa Jepang
44.    Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan tabel!
 

Nama

Belajar

Nonton Film

Berbelanja

Berenang

Fanny

••

•••

Maman

••

•••

Yoga

•••

Ket:  •: kadang-kadang,     ••: sering,    •••: selalu

 
a.    Yoga-san wa himanatoki nani o shimasuka.
b.    Maman-san wa himanatoki yoku eiga o mimasuka.
 
45.         Cara baca dari kata yang bergaris bawah adalah ....
まき   : りおさん にちようびに なにを しますか。
りお   : うみへ いきたいです
まき   : そうですか。うみで なにを したいですか。
りお : およぎたいです。まきさん いっしょに うみへ いきませんか
まき   : いいですね。いきましょう。

 がんばってください!!

--000--

 

I.          JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

1

B

 

11

B

 

21

E

 

31

E

2

C

 

12

D

 

22

C

 

32

C

3

A

 

13

E

 

23

B

 

33

C

4

B

 

14

C

 

24

B

 

34

D

5

D

 

15

C

 

25

B

 

35

D

6

C

 

16

C

 

26

C

 

36

B

7

D

 

17

B

 

27

D

 

37

D

8

D

 

18

D

 

28

D

 

38

C

9

C

 

19

A

 

29

A

 

39

B

10

C

 

20

B

 

30

B

 

40

E

 


1 komentar

  1. Apakah yang ini tidak bisa di download?
Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close