Kumpulan Soal Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas XII Sekolah Menengan Atas

ambar

Kumpulan Soal Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas XII Sekolah Menengan Atas


Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, c, d, utawa e ing sangarepe wangsulan kang bener!

 1. “Dhumateng para sepuh pinisepuh ingkang pantes pinundhi-pundhi. Para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan.”

Pratelan kasebut kalebu perangan tanggap wacana …..

 1. salam pambuka

              d. atur pakurmatan

 2. pangajab                e. Surasa

 3. panutup 

 1. Ngrungokake tanggap wacana pasrah penganten kang makarya masrahake iku saka …..

 1. calon penganten putri            d. sesulih kang duwe gawe       

 2. panatacara                e. calon penganten kakung

 3. pambyawara

 1. "Sugeng siyang, Assalamu’alaikum, katentreman saha kawilujengan mugi katumrapan dhumateng panjenengan sedaya.” Tuladha iku diarani …..

 1. salam pambuka            d. surasa

 2. panutup                e. pambuka

 3. salam panutup

 1. Perangane teks tanggap wacana kang isine mbagekake lan ngaturake panuwun yaiku ….

 1. Pambuka                d.  surasa basa

 2. salam panutup                e. panutup

 3. satata basa 

 1. Dudutan, pangarep-arep lan ngaturaken luput anggone matur iku perangan tanggap wacana kang diarani …. 

 1. salam pambuka            d. pambuka

 2. surasa                    e. panutup

 3. salam panutup

 1. “Langkung rumiyin sumangga sami hangunjukaken puja-puji hastuti syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Luhur dene rawuh panjenengan sedaya lan kula ing wisma menika …..

Supaya ganep kaisi tetembungan …..

 1. siyang menika sampun wonten keparengipun ingkang kagungan kersad

 2. badhe murwakani hamundhi saperangan darmaning wredha

 3. tansah ginanjar kasarasan, kawilujengan, miwah karaharjan 

 4. inggih menika ngentas tulus kadewasaning ingkang putra pawestri

 5. hamiwiti rerangkening upacara jangkep ing siyang menika

 1. Sanggyaning tamu ingkang lan sedaya para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, mangga kula aturi lenggah ingkang kanthi sekeca. Sanggyaning tegese ….

 1. Sadurunge                d. sakabehing

 2. Sawise                e. purnaning

 3. wiwitane

 1. Sadurunge panganten kadhaupake, luwih dhisik dianakake sesorah kang diarani …..

 1. pasrah lamaran panganten        d. pasrah boyongan panganten

 2. pasrah paningset panganten        e. pasrah bongkokan panganten

 3. pasrah tampi panganten

 1. Ing ngisor iki atur pakurmatan kang pener kagem kasepuhan, kajaba …..

 1. ingkang tansah kula tresnani        d. ingkang pantes pinundhi-pundhi

 2. ingkang lebda ing pitutur        e. ingkang pana ing pamawas

 3. ingkang tuhu kinabekten 

 1. Manut tatacara adat Jawa kang kapasrahake luwih dhisik sadurunge upacara dhaup yaiku …..

 1. besan kakung            c. sanggan lamaran        e. panganten kakung

 2. panganten putri            d. besan putrid

Tembang macapat ing ngisor kanggo mangsuli pitakonan angka 11-20

Sembah raga puniku,            
pakartine wong amagang laku, 
sucine sarana saking warih, 
kang wus lumrah limang wektu, 
wantu wataking wawaton.


Inguni-uni ersua

Sinarawung wulang kang sinerung
lagi iki bangsa kas ngetokken  anggit

Mintoken kawignyanipun

Sarengate elok-elok

 1. Tembang ing ndhuwur kajupuk saka serat apa?

 1. Wedhatama                d. wulangputri

 2. Pangkur                e. mangkunegaran

 3. Wulangreh

 1. Ing kawruh periodesasi karya sastra, tembang ing ndhuwur kalebu ing perangane tembang…

 1. Gedhe                     d. macapat 

 2. Tengahan                 e. modern

 3. Cilik 

 1. Tembang ing ndhuwur kalebu tembang macapat, jenis…

 1. Mijil                    d. gambuh

 2. Pangkur                e. pocung

 3. Sinom 

 1. Ing ngisor iki kalebu jenise tembang macapat kajaba…

 1. Mijil                    d. wirangrong

 2. Kinanthi                e. pocung

 3. Maskumambang 

 1. Paugeran tembang sing nuduhake cacahing gatra saben sapada iku diarani?

 1. Guru pada                d. guru wilangan 

 2. guru gatra                e. Guru wanda

 3. Guru lagu

 1. Paugeran tembang sing nuduhake cacahing wanda saben sagatra diarani

 1. Guru pada                d. guru wilangan

 2. Guru wanda                e. guru gatra

 3. Guru lagu

 1. Saka tembang ing pada sepisan, ana gatra sing salah bab guru wilangane, yaiku gatra kaping…

 1. 1                    d. 2 lan 4

 2. 2                    e. 4

 3. 3

 1. Saka tembang ing ndhuwur, pada kaping loro, ana gatra sing salah bab guru lagune, yaiku gatra kaping..

 1. 1                    d. 2 lan 4

 2. 2       

 3. 3                    e. 4

 1. Ing tembang ing ndhuwur dijelasake sesucine asarana saking warih kang tegese yaiku..

 1. Wong sing sembah raga                d. dilakoni limang wektu

 2. Nganggone banyu                e. watake wong sing bener

 3. Pakartine wong lagi laku

 1. Ukara ing ngisor iki sing ora gathuk karo tembang ing ndhuwur yaiku…

 1. Sadurung sembah raga kudu sesuci 

 2. Sembah raga iku lakune wong sing becik

 3. Sesuci iku nganggo banyu dilakoni kaping lima 

 4. Ngelmu wiwit jaman mbiyen kudu dingerteni

 5. Yen sari’at iku kudu disebarake

Esih kelingan cerita wayang Arjuna Wiwaha? Wangsulana pitakonan 21-30 kanthi adhedhasar certa kasebut!!

 1. Apa tegese arjuna wiwaha?

 1. Arjuna perang        c. arjuna tapa            e. arjuna manglih rupa

 2. Arjuna nikah        d. arjuna mati

 1. Sapa jeneng singlone (liyane) arjuna nalika tapa?

 1. Janaka             c. ciptaresmi            e. ciptahening

 2. Permadi        d. yudhistira       

 1. Ana ngendi Arjuna nglakoni tapa?

 1. Gunung indrakila    c. jonggring saloka        e. ngarcapada

 2. Negara atasangin    d. medhang kamulan

 1. Sapa jenenge raja buta sing nantang perang marang dewa?

 1. Duryudana            c. niwatakawaca        e. maesasura

 2. Lembusura            d. yudhistira

 1. Kenangapa raja buta kasebut nantang perang para dewa?

 1. Merga ngrasa paling sekti    c. merga melik kuwasane     e. merga ngrasa pantes

 2. Melik pusaka pasopati        d. kepingin ngepek bojo wilutama

 1. Sadurunge arjuna kapilih dadi jagone dewa, para dewa padha rembugan kanggo mudhun ngetes tapane arjuna, sapa wae sing kadhapuk netes tapane arjuna?

 1. Bathara guru, Indra, Wilutama        d. wilutama, batara Bayu, Indra

 2.  batara Indra, Surya, Wilutama        e. batara Guru, Indra, Bayu

 3. Bathara Guru, Indra, Surya

 1. Ujian sing kapisan arupa apa?

 1. Digodha babi sesinglon                d. digodha wilutama

 2. Batara Indra manglih resi tua            e. digodha manglihane niwatakawaca

 3. Batara Guru manglih pemburu

 1. Ujian sing kapindho arupa apa?

 1. Digodha babi sesinglon                d. digodha wilutama

 2. Batara Indra manglih resi tua            e. digodha manglihane niwatakawaca

 3. Batara Guru manglih pemburu


 1. Ujian sing pungkasan arupa apa?

 1. Digodha babi sesinglon                d. digodha wilutama

 2. Batara Indra manglih resi tua            e. digodha manglihane niwatakawaca

 3. Batara Guru manglih pemburu


 1. Apa bebanane (hadhiah) nalika arjuna kasil ngalahake mungsuhe para dewa?

 1. Oleh pusaka pasopati            d. diparingi awet enom

 2. Oleh pusaka cupumanik            e. dinikahake karo widadari 7 dina lawase

 3. Oleh pusaka kunta wijayandanu


Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan angka 31-40

?p=[gonNnHumum\.

?ps/aikuppnK=[go[fo[folLtinuku.[f[nse[kolhanHikuppnK=[go[go[lkKwu]hlnLtihanSzuaurip\,se[kolhanLnPs/pdpdmin=ksrnppnHumum\,yaikup=[gonNnSi=figunkH[kk=[go[w=oa[kh,spw[a[aorfi[bf[kBfkH[k.nlik[go[lkKwu]h[aorkenafig=afigu=afigun.fu[wywtkKypribsnB[qo[kBoluaisimfu.

 1. Wacan ing ndhuwur nyeritakke bab panggonan umum, yaiku…

 1. Supermarket lan hypermart            d. Pasar lan sekolahan

 2. Toko lan ruko                    e. Mall lan pasar

 3. Sawah lan kebon

 1. Miturut wacan ing nduwur sekolahan iku panggon kanggo golek apa?

 1. elmu lan golek kanca                d. kawruh lan sedulur

 2. sedulur lan pengalaman                e. latian urip lan kepinteran

 3. kawruh lan latihan sangu urip

 1. Miturut wacan ing ndhuwur, dijelasake persamaan antarane pasar lan sekolah. Kajaba 

 1. Papan sarana umum            d. Digunakke wong akeh

 2. papan kanggo golek kawruh        e. kanggo sapa wae 

 3. Ora bedak-bedakke wong

 1. Ing wacan ndhuwur, ana paribasan watek sing ora oleh dinduweni tumrape wong golek kawruh, yaiku..

 1. Adigang adigung adiguna            d. gajah ngidak rapah 

 2. Kebo nusu gudel                e. bathok bolu isi madu

 3. Cecak nguntal elo

 1. Dene watek sing kudu dinduweni tumrape wong golek kawruh ing wacan kasebut yaiku…

 1. Adigang adigung adiguna            d. gajah ngidak rapah 

 2. Kebo nusu gudel                e. bathok bolu isi madu

 3. Cecak nguntal elo


 1. Panggonan umum. yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

 1. ?p[zGonnHumum\,

 2. ?p=[gonn\aumum\,

 3. ?p[zGonNnHumum\,

 4. ?p=[gonNnHumum\,

 5. ?ppnHumum\,

 1. Pasar lan sekolahan. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku…

 1. ?pc[rse[kolhan\,

 2. ?ps/lneS[kolan\,

 3. ?psrlnse[kolhan\,

 4. ? ps/lnSe[kolaHn\.

 5. ?ps/lnSe[kolhan\,

 1. Golek kawruh. Yen ditulis nganggo aksara Jawa

 1. ?[go[lkKwu]h.

 2. ? g[lkKwu]h.

 3. ? [go[lKwu]h.

 4. ?[go[l[kKwu]h.

 5. ? [go[lkKwu]a\.

 1. Adigang adigung… paribasan kang gothang iku dijangkepi nganggo tembung

 1. ?adigun.

 2. ?afiyun.

 3. ?afigun.

 4. ?afigu=.

 5. ?afig=.

 1. Bathok bolu isi… paribasan kang gothang iku dijangkepi nganggo tembung…

 1. ?[kju.

 2. ?mfu.

 3. ?susu.

 4. ?gul.

 5. ?jmu.

Wacan kanggo mangsuli pitakonan angka 41-45

    Nalika surya kaping13 pebruari 2014, Gunung Kelud ngalami gempa vulkanik kaping 190. Gempa vulkanik iku luwih dahsyat maneh nalika jam 12.00 nganti 18.00 nganti ping 442. Nalika jam sanga bengi luwih lima las menit, status Gunung Kelud saka siaga dadi awas, mula ing tlatah iki warga banjur padha ngungsi. Kurang luwih 5 km saka Kawah Kelud wis disterilke saka kegiyatan manungsa. Kurang luwih jam 10.00 bengi, kegiyatan manungsa diendheg utawa disterilke kang maune radius 5 km, saiki dadi radius 10 km. iku kabeh kanggo keamanan amarga Gunung Kelud wis ngetokke lahar panas, lan awu vulkanik.

 1. Teks ing ndhuwur, menehi kawruh ngenani sawijining kadadeyan, mula teks kasebut diarani teks..

 1. Pawarta                     d.  kalawarta

 2. Wara-wara                    e.  cerkak

 3. sedhahan

 1. Teks ing ndhuwur durung nduweni sesirah. Sesirah sing trep kanggo teks ing ndhuwur yaiku..

 1. kadadeyan ing surya kaping 13 pebruari    d. ewah-ewahan status Gunung Kelud

 2. sterilisasi warga gunung kelud        e. awu vulkanik lan lahar Gunung Kelud

 3. Gunung Kelud mbledhos

 1. Kapan kadadeyan iku kelakon? Pitakonan iku isa dijawab kanthi wangsulan

 1. Jam 12.00 nganti jam 18.00        d. dina kemis

 2. Jam sanga luwih limalas            e. Surya kaping 13 sasi pebruari 2014

 3. Jam 10. 00 bengi

 1. Ukara sing ora gathuk karo teks ing ndhuwur yaiku..

 1. Kadadyan iku dumadi ing sasi pebruari    d. Warga ngrasakke kerugian sing ora sithik

 2. Kegiyatan warga diendheg sawetara    e. Status gunung kelud saka siaga dadi awas

 3. Radius 10 km saka Gunung Kelud disterilke

 1. Pitakonan sing ora ana wangsulane ing teks ing ndhuwur yaiku..

 1. Ana ngendi kadadeyan iku kalakon?

 2. Sepira kerugiane warga ing kawasan Gunung Kelud?

 3. Kapan kadadeyan iku kelakon?

 4. Kenangapa warga kudu ngendhegake kegiyatan?

 5. Sepira ambane radius sterilisasi kawasan Gunung Kelud?


 1. Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangerten tumrap sawijining prastawa diarani…

 1. Layang                    d. selebaran

 2. wara-wara                e. sedhahan

 3. majalah 

 1. Pawarta  kang surasane bela sungkawa diarani ….  

 1. brosur                    d. iklan 

 2. majalah                    e. sayembara 

 3. lelayu

 1. Pawarta kang surasane nawakke sawijining barang utawa papan diarani …. 

 1. brosur                    d.  iklan

 2. majalah                    e. sayembara

 3. lelayu          

 1. Pawarta kang surasane andon kewasisan, cangkriman utawa pitakonan diarani …

 1. brosur                    d. iklan 

 2. majalah                    e. sayembara 

 3. lelayu

 1. Perangan kang kudu ana ing sajroning panulise wara-wara kajaba …

 1. titi mangsa                d. purwaka basa

 2. sumber pawarta                e. satata basa

 3. surasa basa

2 komentar

 1. Sayang aksara jawane gak kebaca. Padahal bisa buat latihan soal...
 2. Maturnuwun
Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close