Latihan Soal (D) PSAJ Bahasa Jawa SMA/SMK/MA

ambar
Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal PSAJ ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar!
1. Ing pucuk tumpeng dipuntancepi Lombok abang mbranang kang ngacung jejeg minangka pepeling supados manungsa tansah eling dhateng Gusti Kang Maha Tunggal.
Tembung kang kacithak kandel kalebet tembung….

  A. Garba
  B. Panyandra
  C. Entar
  D. Camboran
  E. Saroja

2. 

Ukara ing nginggil menawi dipunserat mawi aksara latin inggih menika…

  A. Komputer sekolah wonten 240 kangge praktek siswa.
  B. Komputer sekolah wonten 250 kangge praktek siswa.
  C. Komputer sekolah wonten 740 kangge praktek siswa.
  D. Komputer sekolah wonten 140 kangge praktek siswa.
  E. Komputer sekolah wonten 150 kangge praktek siswa.

3. Tiyang ingkang gadhah ilmu saged dipunmangertosi mawi tumindak inggih menika piwulang saking tembang pocung angka…

  A. basa ngèlmu mupakate lan panêmu

pasahe lan tapa

yèn satriya tanah Jawi

kuna-kuna kang ginilut tri prakara


  B. yèku patut tinulad-tulad tinurut

sapituduhira

aja kaya jaman mangkin

kèh pra mudha mundhi dhiri rapal makna


  C. ngèlmu iku kalakone kanthi laku

lêkase lawan kas

têgêse kas nyantosani

sêtya budya pangêkêse dur angkara


  D. beda lamun wus sêngsêm rèh ing asamun

sêmune ngaksama

sêsamane bôngsa sisip

sarwa sarèh saking mardi martotama


  E. nora uwus karême anguwus-uwus

uwose tan ana

mung janjine muring-muring

kaya buta butêng bêtah nganiaya


4.
Sopir terus murugi otonipun piyambak kaliyan nggered rambutipun kasna, awit kasna mlongo dening lurahipun boten purun nampeni arta. Mangka sayektosipun sampun kumecer sumerep tanganipun priyantun wau isi arta. Mila semu gela sanget, dening mlesed pangajeng-ajengipun tampi panduman. Satemah namung ngingetaken kaliyan mlongo. Nanging dereng ngantos kasumerepan dening ingkang badhe suka ganjaran kesesa dipun sered sopiripun.
Pitutur luhur saking pethilan novel ing inggil inggih menika …

  A. Ampun dados tiyang ingkang pamrih nanging remen adol ujar manis.
  B. Dados tiyang kedah remen tetulung tanpa pamrih.
  C. Kedah bingah menawi kagungan bandha donya kang kathah.
  D. Dados tiyang ingkang remen mundhut kagunganipun tiyang sanes.
  E. Kedah saged dados tiyang sae lan manut

5.
Emansipasi wanita ingkang dipunkersakaken R.A. Kartini inggih menika ngengingi hak ing panggesangan sami antawisipun priya kaliyan wanita, menawi priya saged sinau ing pawiyatan luhur, wanita ugi dipunkeparengaken. Wanita mboten namung ing pawon lan cubluk ing kawruh.
Isinipun pethilan sesorah ing inggil inggih menika...
  A. Emansipasi kang dipunkersakaken R.A. Kartini.
  B. Wanita mboten dikeparengaken kuliyah.
  C. R.A. Kartini ngersakaken wanita namung wonten pawon.
  D. Bentenipun priya kaliyan wanita.
  E. Tiyang jaler kedah sinau ing pawiyatan luhur.

6.
Upacara Panggih inggih punika upacara temu pangantèn kakung kaliyan pangantèn putri. Papaning upacara panggih limrahipun wonten ing gapuraning pawiwahan. Rantaman upacara panggih temon dipunwiwiti liron sekar kembar mayang, dipungkasi kanthi adicara sungkeman. Salebeting upacara panggih temon wonten adicara timbangan. Adicara menika nggadhahi makna bilih tiyang sepuh mboten “abot sisih”. Timbangan kalampahan kanthi cara bapak temanten putri mangku temanten kekalih, lajeng ingkang ibu mundhut pirsa “abot endi pakne?” dipun wangsuli bapak “padha abote”.
Nilai-nilai ingkang kaemot ing teks kasebat inggih menika ...

  A. Budaya
  B. Politik.
  C. Sosial
  D. Moral
  E. Spiritual

7. Adicara kang nggadhahi makna temanten kakung maringi nafkah dhateng temanten putri wonten ing gambar angka....

 


 


 


 


 8.

Ukara ing inggil menawi dipunserat mawi aksara latin inggih menika...

  A. Ing wektu pasa tansaha dikir saben bengi.
  B. Ing wektu pasa tansaha dzikir saben bengi.
  C. Ing wektu pasa tansaha zikir saben bengi.
  D. Ing wayah pasa tansaha dzikir saben beni.
  E. Ing weku pasa tansa szikir saben bengi

9. Gatosaken wacan rumpang ngandhap menika!

Gagare (...) kayun

Ngayun-ayun mring ayuning (...)

Bongsa anggit yen ginigit nora dadi

Marma den awas (...) emut

Mring pamurunging lelakon

Tembung-tembung ingkang trep kangge jangkepi tembang gambuh ing inggil inggil inggih menika...
  A. Ngunggar, kayun, den
  B. Ngumbar, urip, den
  C. Ngunggar, kayun, di
  D. Ngumbar, kayun, di
  E. Ngumbar, urip, di

10.
Warga kanthi gotong royong nutup tuk, nanging mboten saged. Lemah kaliyan watu-watu ingkang ageng dipunginakaken kangge nutup tuk nanging ugi mboten saged. Warga sami bingung. Raden Pandhan Arang kaliyan pandhereke mampir wonten desa kasebut. Raden Pandhan Arang mundhut toya kangge wudhu. Sajadah digelar kanggo salat.
Pitutur luhur saking crita ing inggil inggih menika...

  A. Mados arta
  B. Ngangsu kawruh
  C. Andhap asor
  D. Pados toya
  E. Gotong royong

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close