Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Parafrase/ Gancaran Tembang Pucung Serat Wedhatama Kelas XI SMA/MA/SMK

Assalamu alaikum...

Halo kawan semuanya. apa kabar? Semoga pada kesempatan ini dan seterusnya kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Aamiin ya robbal alamin.

Pada postingan sebelumnya kami sudah menyampaikan tentang tembang Pucung serat Wedhatama. yakni tentang apa itu serat wedhatama, bagaimana watak tembang pucung, tata cara menulisnya serta contohnya. 

GANCARAN/PARAFRASE PUCUNG WEDHATAMA

Pada kesempatan yang baik ini, kami ambarisna.com akan membagikan artikel tentang parafrase, arti serta isi dari tembang Pucung Serat Wedhatama. Silakan simak artikel di bawah ini!

Parafrase/ Gancaran Tembang Pcung Serat Wedhatama

PADA 1

Ngelmu iku kalakone kanthi laku, 
Lekase lawan kas, 
Tegese kas nyantosani, 
Setya budya pangekese dur angkara. 

baca juga: Latihan Soal Tembang Pucung Serat Wedhatama

NEGESI TEMBUNG

Ngelmu : nggolek ilmu 
Iku : kuwi 
Kalakone : dilakoni 
Kanthi : nganthi 
Laku : tumindhak 
Lekase : wiwitane 
Lawan : ngelawan 
Kas : niat 
Tegese : tegese 
Kas : niat 
Nyantosani : nyejahterake 
Setya budya : tumindhak becik 
Pangekese : ngadohake 
Dur angkara : tumindhak ala 

ARTINE/TEGESE

Nggolek ilmu kuwi dilakoni kanthi tumindhak, 
Diwiwiti nganggo niat, 
Tegese niat ndadikake kuat, 
Tumindhak becik ngalahake tumindhak ala. 

------------------ 
PADA 2 
Angkara gung, neng angga anggung gumulung 
Gegolonganira, 
Triloka lekere kongsi, 
Yen den umbar ambabar dadi rubeda. 

NEGESI TEMBUNG 
Angkara : murka 
lekere : kepenak 
Gung : gedhe 
kongsi : nganti 
Neng : ana ing 
yen : menawa 
Angga anggung : awake dhewe 
den : nek 
Gemulung : gulung/gegulungan 
ambabar : meremen/ sebar 
Gegolonganira : golongan 
umbar : umbarke/ ora dikurung 
Triloka : jagat tetelu/telung zaman 
rubeda : alangan 

ARTINE/TEGESE 
Nafsu angkara kang gedhe ana ing awake dhewe 
Kuat ngempel 
Tekan nganti jagat telu 
Yen diumbarke nyebar dadi alangan 
Sifat angkara murka yen dituruti bisa nggawe cilakane menungsa 


------------------ 
PADA 3 
Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun, 
Semune ngaksama, 
Sasamane bangsa sisip, 
Sarwa sareh saking Mardi martana. 

NEGESI TEMBUNG 
Beda: beda 
Lamun : samangsa 
Kang : Ingkang, sing Yang 
Wus : wis 
Sengsem : Seneng marang, 
Reh : Pratingkah, prakara, tatanan 
(ng) Asamun : Golek, arep ngepek Mencari 
Semu (ne) : Glagat sing kawahya ing polatan, katone kaya 
(nga) Aksama : Pangapura 
Sasama (ne) : Sesamanya, padha 
Bangsa : Jinising manungsa, kang kalebu gegolongane 
Sisip : Luput, 
salah : Salah 
Sarwa : Kabeh, sakabehe 
Sareh : Sabar, ora kesusu 
Saking :Saka 
Mardi : Merdi, kang kuwasa lan wicaksana, 
Martatama 

ARTINE/TEGESE 
Beda karo sing wis seneng lan njiwai, 
glagat utawa watak lan tingkahe ngapurani 
mbe sesama mesti sabar kang usaha nyejukke suwasana. 

Arti dalam Bahasa Indonesia 
Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun 
tetapi berbeda dengan yang sudah suka menyepi) 
Semune ngaksama 
(tampak sifat pemaaf) 
Sasamane bangsa sisip 
(antar manusia yang penuh salah) 
Sarwa sareh saking mardi martatama 
(selalu sabar dengan jalan mengutamakan sikap rendah hati) 

------------------ 
PADA 4 
Taman limut, durgameng tyas kang weh limput, 
Kerem ing karamat, 
Karana karoban ing sih, 
Sihing suksma ngrebda sahardi gengiro. 

NEGESI TEMBUNG 
taman limut : kegelapan panggon peteng 
durgameng :angkara 
tyas :njero ati 
limput :ngalingi 
karem :pengin 
keramat : hormat gesang 
karana :amarga 
karoban :pengin 
sih : kasih, samodra katresnaan 
sihing :katresnan 
sukma :nyawa/nyata 
Gengira : gedhene 
ngrebda :tansaya gedhe 
saardi :kaya gunung 

ARTINE/TEGESE 
ing pepeteng angkara ing njero ati kang ngalingi, 
kerem ing kasucen gesang, 
amarga kerem ing ndalem samodra katresnanan, 
katresnan(nyata) tansaya gedhe kaya gunung. 

------------------ 
PADA 5 
Yeku patut tinulad-tulad tinurut, 
Sapituduhira, 
Aja kaya jaman mangkin, 
Keh pra mudha mudhi diri rapal makna 

NEGESI TEMBUNG 
1. Yeku : iku, yaiku 
2. Patut : patut 
3. Tinulad : ditiru, dituladha, diconto 
4. Tulad : tiru, tuladha 
5. Tinurut : dituruti 
6. Sapituduhira : pituduhipun, nasihatipun 
7. Aja : aja, ora kena 
8. Kaya : kaya, kados, padha karo 
9. Jaman : jaman 
10. Mangkin : mengko 
11. Keh : akeh 
12. Pra : para 
13. Mudha : enom, pemudha 
14. Mudhi : pemudhi 
15. Dhiri : angkuh 
16. Rapal : apal, lapal, pangucapan, tetembungan 
17. Makna : teges, arti, kateranga, ayat 

ARTINE/TEGESE 
Iku kang patut ditiru lan dituruti, 
Nasihatipun, 
Aja kaya jaman mengko, 
Akeh para pemudha pemudhi kang angkuh kaliyan apalan ayatipun 

------------------ 
PADA 6 
Durung pecus kesusu kaselak becus, 
Amaknani rapal, 
Kaya sayid weton Mesir, 
Pendhak – pendhak angendhak gunaning janma. 

NEGESI TEMBUNG 
Durung : durung 
Pecus : ora bisa 
Kesusu : kesusu 
Kaselak : ora gelem ngakoni 
Becus : sarwa resik lan becik / pinter 
Amaknani : maknani 
Rapal : lapal 
Kaya : kados 
Sayid : keturunan kanjeng nabi 
Weton : dina lair Jawa / metu lulusan 
Mesir : negara Mesir 
Pendhak : saben ing dina 
Angendhak : mareni 
Gunaning : ilmu / gunan ing 
Janma : manungsa 

ARTINE/TEGESE 
Durung bisa becik nanging kesusu, lan ora gelem ngakoni 
(ora bisa) maknani lapal 
Kados kanjeng nabi sing lair ing arab (Mesir) 
Saben dina mareni watak manungsa 

----------------- 
PADA 7 
Kang kadyeku, kalebu wong ngaku-aku 
Akale alangka 
Elok Jawane denmohi, 
Paksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah 

NEGESI TEMBUNG 
1. Kang: kang, sing 
2. Kadyeku: kaya ngono 
3. Kalebu: kalebu, jinise 
4. Wong: wong 
5. Ngaku-aku: ngaku-ngaku 
6. Akale: akale, pikirane 
7. Alangka: cethek, langka 
8. Elok: endah/indah 
9. Jawane: Jawa 
10. Denmohi: malah nolak 
11. Paksa: meksa 
12. Langkah ngangkah: langkah nuju awake dewe 
13. Met: ngraih 
14. Kawruh: ilmu 
15. Ing: ing 
16. Mekah: Mekah 

ARTINE/TEGESE 
Sing kaya ngono iku kalebu wong sing ngaku-ngaku 
Akale cetek 
Kaendahan ilmu Jawa ora ditrimo 
Meksa awake nggolek ilmu ing Mekah 

------------------ 
PADA 8 
Nora weruh, rosing rasa kang rinuwuh, 
Lumeketing angga, 
Anggere padha marsudi, 
Kana-kene kaanane nora beda. 

NEGESI TEMBUNG 
1. Nora Ora 
2. Weruh Weruh 
3. Rosing Sejatine 
4. Rasa Rasa 
5. Kang Kang / sing 
6. Rinuwuh Golek 
7. Lumeketing Nempel / leket 
8. Angga Awak 
9. Anggere Anggere 
10. Padha Padha 
11. Marsudi Usaha / nyoba 
12. Kana-kene Kana-kene 
13. Kaanane Kaanane / keadaane / hasile 
14. Nora Beda Ora Beda 

ARTINE/TEGESE 
Ora mahami sejatine ilmu sing digoleki, 
Sabenere leket ana ing jero awak, 
Anggere pengen nyoba, 
Kana-kene (ilmu) ora beda. 

----------------- 
PADA 9 
Uger lugu, den ta mrih pralebdeng kalbu 
Yen kabul kabuka 
Ing drajat kajating urip 
Kaya kang wus winahya sekar srinata 

NEGESI TEMBUNG 
Uger : pikukuh 
Ing : ana 
Lugu : kaya apa anane 
Drajat : pangkat kaluhuran 
Den : di 
Kajating : satemene 
Ta : e 
Urip : gesang, urip 
Mrih : murih 
Kaya : meh padha 
Pralebdeng : mumpuni 
Kang : sing 
Kalbu : ati 
Wus : wis 
Yen : menawa 
Winahya : pitutur 
Kabul : kaleksanan 
Sekar : tembang 
Kabuka : bukak 
Srinata : sinom / raja 

ARTINE/TEGESE 
Pikukuh kaya apa anane, di e murih mumpuni ati 
Menawa kaleksanan bukak 
Ana pangkat kaluhuran satemene gesang 
Meh padha sing wis di tuturake tembang sinom 

------------------ 
PADA 10 
Basa Ngelmu, Mupakate Lan Panemune, 
Pasahe Lan Tapa, 
Yen Satria Tanah Jawi, 
Kuna Kuna Kang Ginilut Tripakara. 

NEGESI TEMBUNG 
Basa : Basa 
Ngelmu : Ilmu/kawruh 
Mupakate : Rerembug 
Panemu : Pamikir 
Pasahe : Cara nglatih 
Tapa : Tapa/Prihatin 
Satria : Satria 
Tanah Jawi : Tanah Jawa 
Kuna-Kuna : Mbiyen 
Ginilut : Cekelan 
Tripakara : Telu Perkara 

Basa Ngelmu : Basa Ngelmu 
Mupakate Lan Panemune : Rerembugan Lan Pamikir 
Pasahe Lan Tapa : Cara Lan Prihatin [Tapa] 
Yen Satria Tanah Jawi :Yen Satria Tanah Jawa 
Kuna-Kuna Kang Ginilut Tripakara : Mbiyen Kang Cekelan Telu Perkara 

ARTINE/TEGESE 
Basa Ngelmu iku, Rerembugan lan Pamikir Kanthi cara Prihatin [Tapa], 
kang dilakoni Satria Tanah Jawa, Ing Jaman Mbiyen kang didadikke Cekelan 
Telu Perkara 

------------------ 
PADA 11 
Lila lamun kelangan nora gegetun 
Trima yen ketaman 
Sakserik Sameng dumadi 
Tri Legawa Nalangsa Srah ing bathara 

NEGESI TEMBUNG 
Lila : Rila 
Lamun : Samangsa 
Kelangan : Ilang 
Nora: Ora 
Gegetun : Kuciwa 
Trima : nrima 
Yen : (tembung panggandheng nelakake sish janggelan) 
Ketaman : Kena ing (gegaman) dilarani 
Sakserik : loro ati 
Sameng Dumadi : wong liya 
Tri : telu 
Legawa : lila legawa 
Nalangsa : nlangsa 
Srah : pasrah 
Ing : ning 
Bathara : dewa 

ARTINE/TEGESE 
Ikhlas yen kilangan ora Kuciwa, 

nrima yen dilarani atine karo wong liyo, 
ikhlas lan ngrendahke ati, 

nyerahke kabehane ning gusti 

------------------ 
PADA 12 
Bathara gung, inguger graning jajantung, 
Jenek Hyang Wisesa, 
Sana pasenedan suci, 
Nora kaya si mudha mudhar angkara. 

NEGESI TEMBUNG 
bathara : dewa 
gung : agung 
inguger : diselehke 
graning : saben 
jajantung : ambekan jantung 
jenek : seneng 
Hyang Wisesa : Gusti 
Sana : papan utawa panggonan 
Pasenedan : sendhean 
Suci : suci 
Nora : ora 
Kaya : padha 
Si mudha : cah enom 
Mudhar : wudhar, gawe 
Angkara : murka 

ARTINE/TEGESE 
Gusti Ingkang Maha Agung, diselehke ing saben ambekan, 
Seneng karo Ingkang Maha Kuasa, 
Papan sendhean suci, 
Ora padha cah enom wudhar angkara. 

------------------ 
PADA 14 
Sakeh luput, ing angga tansah linimput, 
Linimpet ing sabda, 
Narka tan ana udani, 
Lumuh ala ardane ginawa gada. 

NEGESI TEMBUNG 
Sakeh : Akeh 
Luput : salah / kliru 
Ing : Ana 
Angga : Awak 
Tansah : selalu
Linimput : ditutupi 
Linimpet : ketutupan
ing : Ana 
Sabda : Swara /gunem 
Narka : Ngira ala
Tan : ora
Ana : wonten
Udani : ngeluh / diweruhi 
Lumuh : sungkan tumandang / kesed
Ala : ora becik
Ardane :murkane tembung lingga: arda
Ginawa :kagunaan tembung lingga : gina
Gada : penthung cendhak / senjata. 

ARTINE/TEGESE 

Akeh seng kleru ana awak katutupi 
Ketutupan ana gunemane utawa swarane 
Ngira alane ora wonten sing meruhi 
Sungkan tumandang kuwi ora becik, murkane digunakake kangge senjatane. 

------------------ 
PADA 15 

Durung punjul ing kawruh kaselak jujul 
Kaseselan hawa 
Cupet kapepetan pamrih 
tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa 

NEGESI TEMBUNG 
Nora : Ora 
Uwus : Wis 
Kareme : Seneng Banget 
Anguwus-uwus : Ngujar-ujari/ ngunek-unekake 
Uwose : Berase 
Tan : Ora 
Ana : Ana 
Mung : Mung 
Janjine : Janjine 
Muring-muring : Nesu-nesu 
Kaya : Kaya 
Buta : Buta 
Buteng : Nesu Banget 
Betah : Krasan 
Nganiaya : Nyiksa 

ARTINE/TEGESE 
Ora mandeg-mandeg seneng banget ngunek-ngunekake 
ora ana isine, sing ana mung janjine 
muring-muring kaya buta kang nesu banget lan seneng nyiksa. 

 

Demikian materi Parafrase/ Gancaran Tembang Pcung Serat Wedhatama Kelas XI SMA/MA/SMK yang dapat kami bagikan. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kawan semuanya dalam belajar bahasa Jawa.

Maturnuwun. Wassalamu alaikum...

Posting Komentar untuk "Parafrase/ Gancaran Tembang Pucung Serat Wedhatama Kelas XI SMA/MA/SMK"

------------------------------------------------