Soal [B] PAT Bahasa Jawa 12 SMA/MA Semester Genap

ambar
Soal Online Bahasa Jawa yang akan kalian kerjakan ini merupakan salah satu soal PAT Kelas 12 SMA/MA. Soal ini berisi 10 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Soal ini diujikan pada saat semester genap, yakni menjelang pelaksanaan USBN bagi kelas 12. 

Soal mapel Bahasa Jawa ini merupakan contoh soal yang bisa diujikan pada saat PAT. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kalau soal ini bisa atau tidak digunakan oleh kawan-kawan guru sekalian.

Soal Online [B] PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA/MA Semester Genap

Tujuan dari adanya latihan soal PAT ini tidak lain adalah sebagai pengayaan soal latihan. Apalagi, kurangnya referensi, akan membuat kawan-kawan kesuliatan mendapatkan akses soal online ini.
Kerjakanlah soal ini seakan-akan kalian sedang melaksanakan tes Penilaian Akhir Tahun. Selengkapnya, silakan kerjakan soal Bahasa Jawa tersebut dibawah ini.

Latihan Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA/MA

Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal PAT ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. Para leluhur anggenipun paring wewaler lan gugon tuhon dhateng putra wayah kanthi cara gethok tular. Tembung gethok tular nggadhahi teges….

 A. Sumebare perkara kanthi cara sesidheman.

 B. Sumebare kanthi cara diwartakake wujud tinulis.

 C. Sumebar kanthi lisan saking setunggal tiyang dhateng tiyang sanesipun

 D. Sumebare kanthi diwujudake tontonan ing satengahing masyarakat

 E. Sumebar kanthi cara ditulis saking tiyang setunggal lan setunggalipun


2. 
Tumraping  tiyang ingkang manggen sangandhaping Gunung Dieng, menawa wonten lare gimbal anggenipun nyukur boten kenging sakajeng piyambak, nanging kedah kanthi upacara adat. Menapa ingkang dados pepenginan are gimbal wau kedah katuriti saengga rambut gimbal ingkang sampun kacuur boten tuwuh malih. Kapitayan kados ingkang kaserat ing wacan nginggi kalebet jinising gugon tuhon….

 A. Salugu

 B. Cangkriman

 C. Wewaler

 D. Pepacuh

 E. Isi wasita sinandhi


3. 
Ing adhicara siraman penganten, tiyang ingkang dereng nate mantu boten pareng ndherek nyirami penganten. Gugon tuhon menika wonten kanthi lelandhesan ingkang tinemu nalar yaiku….

 A. Tiyang ingkang dereng nate mantu boten mangertosi tata cara nyiram kanthi leres

 B. Larangan amargi mangke putrane boten saged pukantuk jodho

 C. Tiyang ingkang sampun nate mantu langkung kathah pengalamanipun

 D. Tiyang ingkang sampun nate mantu saged dados sesepuh ingkang diurmati.

 E. Menawi kasiram dening tiyang ingkang taksih timur saged nyebabake jejodhowane boten langgeng


4.  

Ukara kasebut menawi kawaca yaiku:

 A. Galih lair ing Sragen 9 April 1999

 B. Galuh lair ing Semarang 9 April 1998

 C. Galuh lair ing Sragen 8 April 1998

 D. Galuh lair ing Semarang 9 April 1999

 E. Galoh lair ing Sragen 9 April 1998


5. 
Ukara ngandhap ingkang boten kalebet wewaler yaiku….

 A. Mangan aja karo turon, mundhak kaya ula.

 B. Yen lelungan ing Parangtritis aja nganggo klambi warna ijo.

 C. Yen nyapu aja mandheg tengah dalan, mundhak gegayuhane ora klakon.

 D. Mangan iku aja disangga, mundhak nyangga susahe wong akeh.

 E. Yen mangan iku ora perlu ngombe, mengko mundhak kekarepane ora klakon.

Ipat-Ipate Sunan Mangkurat

Nalika sunan Mangkura gerah santer ing Ajibarang, mundhut degan dhateng Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati dhawuh marang abdine ngundhuh degan nuli dicaosake wis parasa, banjur diobong pisan. Sunan semu runtik ngendika mangkene “Thole, taktrima banget anggonmu aweh degan. Nanging gandheng wis parasan, kuwi ateges kowe nggege mangsa. Ya ta, mangsa wurunga kowe gumanti nata, nanging mbok aja kesusu. Ing mburi turnku ora bisa nutugake lelakonku. Karo maneh saturun-turunmu aja ana sing nyadran menyang kuburku

6. Bab ing ngandhap minangka larangan saking Sunan Mangkurat kangge anak turune tiyang Ajibarang yaiku….
 A. Boten kenging nandur degan

 B. Aja seneng ngunjuk degan

 C. Boten pareng nyadran ing pasareyan Sunan mangkurat

 D. Tiyang Ajibarang boten pareng ngunjuk degan kang sampun kaparas

 E. Tiyang Ajibarang kedah nyadran ing pasareyaning Sunan Mangkurat


7. 
“ Thole, taktrima banget anggonmu aweh degan. Nanging gandheng wis parasan, kuwi ateges kowe nggege mangsa. Tembung nggege mangsa ing ukara kasebut nggadhahi teges….

 A. Tumindak saderenging wekdalipun

 B. Nindakake pakaryan nanging sampun telat

 C. Makarya ing wektu kang dibutuhake

 D. Nindakake pakaryan ing wektu kang pas

 E. Makarya kang mbutuhake kathah wekdal


8. 
Titi sastra ingkang kaginakaken miwiti panyerating layang utawi serat kangge tiyang ingkang langkung sepuh utawi inggil drajatipun yaiku….

 A. Pada andhap

 B. Pada madya

 C. Pada guru

 D. Pada luhur

 E. Pada pancake


9. 
Pratelan ngandhap minangka paugeran panulising pada lingsa yaiku…

 A. Kangge murwakani panyerating layang

 B. Kange nyigeg aksara ing pungkasaning tembung

 C. Kangge miwiti panyerating tembangge pambukaning paragraf

 D. Kangge jeda ing ukara kados dene koma

 E. Kangge ngelet-eleti panyerating angka Jawi


10. 

Titi sastra kasebut nggadhahi kaginan…

 A. Miwiti nyerat tembang

 B. Miwiti nalika gantos pupuh utawi tembang

 C. Mungkasi panyerating tembang

 D. Miwiti nyerat laying utawi bab ingkang wigatos

 E. Mungkasi layang utawi bab ingkang wigatosPosting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close