Soal Tembang Pucung Serat Wedhatama Kelas XI SMA/MA/SMK

ambar

Halo kawan semuanya, setelah selesai membaca Materi Tembang Pucung Serat Wedhatama, tidak ada salahnya kita berlatih mengerjakan latihan soal dari materi kelas X SMA/MA/SMK semester ganjil ini.

Soal Tembang Pucung Serat Wedhatama

Nah, di bawah ini ada 10 soal pilihan ganda. Kawan-kawan bisa mencoba mengerjakan soal di bawah ini. Silakan diskusikan hasil jawaban kalian kepada teman sebangku. Jika berkenan, kalian bisa minta tolong kepada guru kalian masing-masing.

Soal Tembang Pucung Serat Wedhatama

Keterangan
Kelas/semester: X/Ganjil
Materi: Tembang Pocung Serat Wedhamata
Jumlah Soal: 10 Soal Pilihan Ganda
baca juga: Arti Tembang Pucung Serat Wedhatama

Pilihen wangsulan a, b, c, d utawa e minangka wangsulan sing paling bener, kanthi menehi tandha ping ana ing lembar wangsulan!

1.        Gatekna tembang ing ngisor iki!

a

Sudra mudha yen saiki durung umur
Tan bias anampa
Upamane wiji pari
Aneng watu sayekti mangsa ngungkula

b

Laminira wus antuk dwi dasa ari
Ahline manebda
Apa ora angaturi
Kiyai ing Girisonya

c

Angkara gung neng angga anggung gumulung
Gegolonganira
Triloka lekere kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubeda

d

Sudra mudha wangsulanira aririh
Iya ngaturana
Marang dhepok Sonyagiri
Kiyai Sidik Sasmita

Saka tembang macapat ing dhuwur kang kalebu tembang Pocung yaiku ….

A.    a lan b     

B.     a lan c     

C.     a lan d

D.    b lan c

E.     b lan  d


2.      Gatekna tembang ing ngisor iki!

a

Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Anem sepuh angrujuki
Dalah para priyayi samya sembahyang

b

Angkara gung neng angga anggung gumulung
Gegolonganira
Triloka lekere kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubeda

c

Ora wegah yen akeh bayaranipun
Tan pati rinasa
Sabab lagi sugih dhuwit
Kacarita wus antuk ing satus dina

d

Uger lugu den ta mrih pralebdeng kalbu
Yen kalbu kabuki
Ing drajat kajating urip
Kaya kang wus winahya sekar srinata

 

Saka teks tembang-tembang kang kapacak ing dhuwur, kang  kalebu Serat Wedhatama Pupuh Pocung yaiku ….

A.    a lan b 

B.     a lan c

C.     a lan d

D.    b lan c

E.     b lan  d

 

3.      Yeku patut tinulad tulad tinurut,

sapituduhira,

aja kaya jaman mangkin,

keh pra mudha mudhi dhiri rapal makna.

 

Saka tembang Pocung ing dhuwur, guru lagu lan guru wilangan gatra papat yaiku ….

A.    12 u   

B.     12 i   

C.     12 a

D.    6 a

E.      8 i


4.      Gatekna pranyatan ngisor iki!

1.        nemtokake tema utawa bab kang arep diwedharake

2.        milih jinise tembang kang ora dienggo medharake rasa

3.        njumbuhake saben gatra karo paugeran purwakanthi sastra, purwakanthi basa, purwakanthi lumaksita

4.        njumbuhake larik-larik ukara karo guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune

Kang kudu digatekake nalika arep nulis cakepan tembang macapat yaiku….

A.    1 lan 2

B.     1 lan 3

C.     1 lan 4

D.    2 lan 3

E.     2 lan 4

 

Kanggo mangsuli pitakon angka  5 lan 6!

Kang kadyeku kalebu wong ngaku-ngaku

Akale alangka

Elok jawane denmohi

Paksa langkah ngangkah met kawruh ing mekah


5.      Kang kadyeku kalebu wong ngaku-ngaku

Paksa langkah ngangkah met kawruh ing mekah

Saka tembang ing dhuwur ana swara u ing pungkasane tembung-tembung gatra kapisan lan ana aksara h ing pungkasane  tembung-tembung ing gatra kaping papat, mula purwakanthi kang diprangguli ing tembang Pocung kasebut yaiku….

A.    purwakanthi sastra lan purwakanthi basa

B.     purwakanthi satra lan purwakanthi lumaksita

C.     purwakanthi basa lan purwakanthi lumaksita

D.    purwakanthi swara lan purwakanthi lumaksita

E.     purwakanthi swara lan purwakanthi sastra


6.      Kang kadyeku kalebu wong ngaku-ngaku. Kang kadyeku tegese yaiku ….

A.    kang kaya ngono kuwi  

B.     kang karepe manungsa  

C.     kang kanggo karep

D.    kalebu wong ndaku-daku

E.     kalebu wong kang goroh

 

7.      Nora …. kareme anguwus-uwus,

Uwose tan ana,

Mung …. muring-muring,

Kaya buta buteng betah …..

 

Tembung-tembung kang trep kanggo jangkepi cakepan ing dhuwur yaiku ….

A.    uwuse, janji, nganiaya  

B.     uwuse, janjine, nganiaya  

C.     uwus, janjine, noraana

D.    uwus, janji, noraana

E.     uwus, janjine, nganiaya

 

8.      Gatekna cakepan ngisor iki!

1.        Durung punjul ing kawruh kaselak jujul,

2.        Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa

3.        Kaseselan hawa

4.        Cupet kapepetan pamrih

 

Urutan kang trep saka tembang pacung ing dhuwur yaiku ….

A.    1,2,4,3    

B.     2,3,4,1

C.     1,3,4,2    

D.    3,4,1,2

E.     1,4,2,3

 

Kanggo mangsuli pitakon angka 9 lan 10!

Lila lamun kelangan nora gegetun,

Trima yen ketaman,

Sak serik ,sameng dumadi

Tri legawa nalangsa srah ing Bathara.

 

9.      Isi saka tembang pocung ing dhuwur yaiku …

A.    gresula lan ora gela yen kelangan, sabar saha nrima yen digawe serik liyan, ikhlas sarta pasrah marang Gusti.

B.     gresula lan ora gela yen kelangan, prihatin saha kuciwa yen digawe serik liyan, ikhlas sarta pasrah marang Gusti.

C.     legawa lan ora gela yen tumindak ala, sabar saha nrima yen digawe becik liyan, ikhlas sarta pasrah marang Gusti.

D.    legawa lan ora gela yen kelangan, sabar saha nrima yen digawe serik liyan, ikhlas sarta pasrah marang Gusti.

E.     legawa lan ora nistha yen kelangan, sabar saha cuthel yen digawe serik liyan, ikhlas sarta pasrah marang Gusti.


10.  Pitutur becik kang kaemot ing tembang Pocung kasebut yaiku ….

A.    Dadia manungsa kang ora seneng ngumbar wadi, ora seneng dol tinuku omongan nanging tansah ikhlas

B.     Dadia manungsa kang ora seneng melik barang liyan, ora seneng padudon nanging tansah ikhlas.

C.     Dadia manungsa kang legawa, ora seneng dadi tumbak cucukan lan ora seneng padudon.

D.    Dadia manungsa kang legawa, ora seneng ngumbar wadi, lan ora seneng padudon.

E.     Dadia manungsa kang legawa, sabar lan ikhlas.

 

Demikian Contoh Soal Tembang Pocung serat wedhatama. Sungguh kebahagiaan bagi kami jika kawan semuanya berkenan membagikan contoh soal ini kepada kawan kita yang lain. 

terimakasih. salam.

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close